Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Với cương vị, trách nhiệm là Chủ tịch Hội Nông dân Hải Phòng, tôi sẽ thường xuyên gần gũi cơ sở, nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đưa tiếng nói của nông dân, cư dân nông thôn đến HĐND thành phố. Tích cực đóng góp với HĐND thành phố về xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội, môi trường nông thôn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách trong sản xuất nông nghiệp liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi một số diện tích đất trũng, chua mặn không thuận lợi cấy lúa sang nuôi trồng thủy sản…; quan tâm việc bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Nhất là, trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều hơn, đồng bộ hơn để hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí NTM. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự trở thành điểm tựa hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng sống. Trọng tâm là chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành chức chức năng thực hiện tốt Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam phối hợp thực hiện và trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội nông thôn”. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ vốn giúp nông dân phát triển kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc tuân theo pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vận động nông dân sản xuất thực phẩm sạch an toàn; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong sản xuất; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ gắn với chú trọng nâng cao hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam phát động. Đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh nông thôn – Riêng với địa phương được giới thiệu về ứng cử, ông có tâm huyết gì? Tôi rất vinh dự, phấn khởi được giới thiệu về ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại huyện Kiến Thụy – một địa phương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Ở mỗi giai đoạn phát triển, Kiến Thụy đều tạo dấu ấn lớn trong cục diện chung của đất nước. Nhất là, trong những năm 80 của thế kỷ 20, Kiến Thụy là nơi đi đầu thực hiện khoán sản phẩm trong nông nghiệp, mở đường cho sự áp dụng cơ chế này trên cả nước, đóng góp cơ sở thực tiễn quan trọng để hình thành đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Thụy đã có nhiều nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Hiện, Kiến Thụy cũng là một trong địa phương dẫn đầu thực hiện xây dựng NTM trong toàn thành phố. Tuy nhiên, trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, bên cạnh những tiềm năng lợi thế, Kiến Thụy cũng gặp nhiều khó khăn: kinh tế thuần nông; quy mô sản xuất nông nghiệp, thủy sản còn nhỏ lẻ, manh mún; điều kiện sản xuất không thuận lợi…Để huyện Kiến Thụy phát triển nhanh, bền vững, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, rất cần sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ, tăng cường đầu tư của Trung ương, thành phố đối với huyện. Với nhận thức đó, nếu được cử tri huyện Kiến Thụy tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, cùng với việc tham mưu thành phố quan tâm chỉ đạo, tăng cường đầu tư các nguồn lực, các dự án về huyện, tôi sẽ tham gia cùng lãnh đạo huyện vận động các doanh nghiệp về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. – Trân trọng cảm ơn ông!]]>

  • Tin mới đăng