Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 8 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công thương thành phố

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 53 ngày 23/10/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả và thành tựu đạt được trong 10 năm qua, đồng thời biểu dương khen thưởng các đơn vị tập thể, cá nhân các gương điển hình tiên tiến, Ngày 23/12/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Tổ provimed chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công thương thành phố, nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân thành phố ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, đánh giá đúng thực trạng vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội ở địa phương, nhất là ở cấp cơ sở. Rút ra được những bài học kinh nghiệm; xác định được những mô hình hoạt động của Hội về: hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; dịch vụ hỗ trợ nông dân; xóa đói giảm nghèo; đào tạo nghề cho nông dân; bảo vệ môi trường nông thôn… như trong báo cáo đã nêu đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các sở, ban, ngành cùng cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó có vai trò của tổ chức Hội Nông dân Hải Phòng. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã kịp thời khen thưởng, biểu dương vinh danh các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kết luận số 61, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ảnh: đ/c Đỗ Đức Hòa- Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW,  của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Tại Hội nghị cũng diễn ra chương trình Ký kết phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công Thương thành phố giai đoạn 2020-2023. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và Sở Công thương thành phố, đồng chí Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công Thương thành phố giai đoạn 2020-2023. Nội dung của Chương trình phối hợp gồm: Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn; phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hóa nông sản và cung cấp vật tư nông nghiệp,…

Ảnh: đồng chí Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ký chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công Thương thành phố giai đoạn 2020-2023.

Chương trình phối hợp cũng thúc đẩy thương mại nông thôn phát triển, qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Công thương đối với thương mại nông thôn; trọng tâm là từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm giải quyết từng bước những khó khăn, vướng mắc của thương mại nông thôn. Hàng năm, hai cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung và tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện cho năm sau. Cuối năm 2023 sẽ phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của cả giai đoạn đồng thời phối hợp xây dựng chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo./.

Minh Nguyệt – Ban KTXH

]]>

  • Tin mới đăng