Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ

Ảnh: Lãnh đạo Hội Nông dân Hải Phòng, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố ký chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng

 Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tại địa phương. Thông qua đẩy mạnh công tác hoạt động giữa các cấp Hội cơ sở, các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nội dung Chương trình phối hợp được xây dựng tập trung vào các vấn đề then chốt, như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn và các cấp trực thuộc Hội thoả thuận uỷ thác cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện thoả thuận uỷ thác giữa các đơn vị, việc sử dụng vốn vay của hội viên, đảm bảo các khoản vay được thực hiện đúng quy định, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ triển khai tại thành phố Hải phòng trong thời gian qua đạt kết quả hết sức quan trọng, góp phần vào công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thành phố, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có thu nhập cao. Đây là bước đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của thành phố. Đồng chí cũng đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp tích cực tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con nông dân về lợi thế nông nghiệp, nông thôn, chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội./. (Tin, ảnh: Nguyễn Thị Mơ – Phó Ban Kinh tế)]]>

  • Tin mới đăng