Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng