Quyết định số 347/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân thành phố Về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Quyết định số 347/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân thành phố Về việc ban hành Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng