Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố Hải Phòng

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                        * Số: 116 -KH/HNDT                                           Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2012                                                 KẾ HOẠCH Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố Hải Phòng                                                             ———————————— Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/HNDTW ngày 08/01/2012 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch của Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân thành phố với nội dung sau: I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu sắc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố; góp phần cùng toàn Đảng, các cấp, các ngành đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm, những hành động cụ thể, thiết thực. 2. Yêu cầu – Việc tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được tiếp tục đẩy mạnh trong cán bộ, hội viên nông dân một cách thiết thực, hiệu quả. Cán bộ các cấp Hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội phải là những tấm gương đi trước để mọi người noi theo. – Gắn việc học tập nghiên cứu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (theo tài liệu của Trung ương) với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội năm 2012. Trong học tập, mỗi cán bộ, hội viên nông dân liên hệ bản thân đề ra tiêu chí, giải pháp cụ thể để làm theo tấm gương của Bác. – Coi trọng việc tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, gắn với việc đăng ký thực hiện các tiêu chí thi đua hàng năm trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, tạo ra sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân ở các cấp Hội. II/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP 1. Nội dung nghiên cứu, học tập. Trước mắt trong năm 2012, tổ chức học tập, nghiên cứu: – Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. – Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. – Các mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác, chú trọng những mẫu chuyện nói về nhân cách, đạo đức của Bác trong cuộc sống đời thường. Trên cơ sở các chuyên đề, tác phẩm, tài liệu, cần tập trung nghiên cứu, liên hệ một số nội dung chính sau: – Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng cán bộ, hội viên, nông dân; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng, trong việc cưới, tang lễ, lễ hội… – Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp nông dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân. – Cán bộ, hội viên, nông dân chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức – nhân cách, văn hóa. – Nêu cao tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời nhằm đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội. – Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị. 2. Phương pháp triển khai. – Tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt định kỳ chi, tổ Hội hàng tháng. Mỗi tháng, tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị chọn 1 đến 2 nội dung để sinh hoạt. – Mỗi cán bộ, hội viên nông dân liên hệ trong công việc của mình, đồng thời xây dựng tiêu chí để rèn luyện, phấn đấu và báo cáo cho cấp Hội nơi mình sinh hoạt để giúp đỡ thực hiện. – Các cấp Hội Nông dân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực, gắn bó một cách đồng bộ với việc thực hiện các nội dung khác, như: sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, học tập và sinh hoạt theo chuyên đề của năm 2012. – Nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân sinh hoạt tập thể về nội dung của chuyên đề bằng những hình thức phong phú, phù hợp với địa phương, đơn vị. – Trong sinh hoạt thường kỳ của các cấp Hội và hội viên nông dân, cần bố trí thời gian để nghe cán bộ, hội viên nông dân báo cáo những nội dung làm theo tấm gương của Bác, nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị. III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN – Các cấp Hội Nông dân trong thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và những bài học về đạo đức, phong cách của Người sát hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời tham mưu cho Cấp ủy cùng cấp chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập các chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình. – Giao cho Ban Tuyên huấn Thành Hội đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng và một năm Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở trực thuộc gửi báo cáo sơ kết và tổng kết về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Tuyên huấn) để tổng hợp báo cáo Trung ương Hội và Thành ủy. Nơi nhận:                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ – Ban Tuyên huấn TW Hội ;                                                                  CHỦ TỊCH – Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành uỷ; ( báo cáo) – UB Mặt trận Tổ quốc TP                                                                       (đã ký) – Thường trực Thành Hội; – Các huyện, quận Hội và cơ sở trực thuộc; – Lưu: VP, Ban TH.                                                                       Phạm Xuân Lương]]>

  • Tin mới đăng