KẾ HOẠCH số 217 -KH/HNDT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * Số: 217 -KH/ HNDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ————– Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX được tổ chức 03 ngày (dự kiến từ ngày 19/9/2018), tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Đây là sự kiện quan trọng của các cấp Hội Nông dân, giai cấp nông dân và nhân dân thành phố Hải Phòng. Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/HNDT, ngày 15/6/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; Kế hoạch số 189-KH/HNDT ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023); Quyết định số 346-QĐ/HNDT, ngày 22/5/2017 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023); căn cứ đề nghị của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích – Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân thành phố, đặc biệt là các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Hải Phòng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những yêu cầu của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX; những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; khẳng định vị trí, vai trò của các cấp Hội Nông dân Hải Phòng trong xây dựng, phát triển thành phố, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới. – Cổ vũ các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp, nông dân Hải Phòng, phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 2. Yêu cầu – Công tác tuyên truyền, khánh tiết cần được triển khai đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo chu đáo, trang trọng và tiết kiệm; đóng góp thiết thực cho thành công của Đại hội. II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 1. Chủ đề của công tác tuyên truyền: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hội Nông dân các cấp vững về chính trị, mạnh về tổ chức, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những quan điểm và sự quan tâm của Đảng, các chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước liên quan đến nông dân, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”. 2. Sự trưởng thành, lớn mạnh của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, những đóng góp nổi bật của các cấp Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân thành phố Hải Phòng lần thứ VIII (2013 – 2018). Biểu dương nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất và cuộc sống, có sức lôi cuốn cán bộ, hội viên nông dân noi theo, đặc biệt trong các phong trào thi đua và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân thành phố. 3. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX; những định hướng trong hoạt động Hội và phong trào nông dân Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 4. Những ý kiến đóng góp của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội lập thành tích chào mừng Đại hội IX Hội Nông dân thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 1. Trước và trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX 1.1. Hội Nông dân thành phố (1). Báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy về Kế hoạch tổng thể công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu thành phố lần thứ IX; đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí thành phố (dự kiến cuối quý II/2018). (2). Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy: tổ chức cung cấp định hướng nội dung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX; một số thông tin cơ bản về các điển hình cần được tuyên truyền (dự kiến đầu tháng 8/2018, tại Hội nghị Báo cáo viên Thành ủy). (3). Phối hợp với Đài Truyền hình Hải Phòng xây dựng các phóng sự phản ánh sự quan tâm của nông dân, của xã hội đối với các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX; tập trung tuyên truyền về Đại hội (trước và trong Đại hội). (4). Đề nghị với Thành ủy cho chủ trương Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hải Phòng về Phiên khai mạc Đại hội (từ thời điểm chào cờ đến kết thúc phát biểu của lãnh đạo Thành ủy). (5). Phối hợp với: Báo Hải Phòng, Báo điện tử Hải Phòng, Báo Nông thôn ngày nay, Ban Biên tập Bản tin Hội Nông dân thành phố và Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố thực hiện tuyên truyền sâu rộng về Đại hội IX Hội Nông dân thành phố, chú trọng một số nội dung: liên quan đến công tác Hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; diễn biến Đại hội; đưa tin, bài về Đại hội; đăng các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy, một số tham luận tiêu biểu, phỏng vấn đại biểu… (6). Xây dựng nội dung Maket trang trí phía trong và ngoài Hội trường, nơi tổ chức Đại hội (xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy duyệt nội dung, hình thức). (7). Xây dựng Pano trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018 tại địa điểm diễn ra Đại hội. (8). Xây dựng, thiết kế khu vực đặt biểu tượng Đại hội IX Hội Nông dân thành phố (nơi tuyên truyền trực quan về Đại hội, các đại biểu thường lựa chọn để chụp ảnh lưu niệm); Bảng tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2013 –2018 đã đề ra. (9). Tham mưu nội dung tổ chức Lễ viếng tại Đài Liệt sỹ thành phố. (10). Xây dựng nội dung Chương trình văn nghệ (30 phút) tại Phiên khai mạc Đại hội (ký kết hợp đồng với Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng). (11). Xây dựng maket và nội dung tuyên truyền bằng: băng rôn, khẩu hiệu, cờ đuôi nheo trên các trục đường chính xung quanh nơi diễn ra Đại hội và các trục đường phố lớn (Ưu tiên xã hội hóa bằng hình thức phù hợp). (12). Chụp ảnh tư liệu Đại hội IX Hội Nông dân thành phố (một số ảnh chụp về nội dung chính của Đại hộicác đoàn đại biểu cơ sở dự Đại hội). (13). Xây dựng, xuất bản cuốn Bản tin chào mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. (14). Hoàn thiện, xuất bản cuốn Lịch sử Hội Nông dân Hải Phòng (đã bổ sung, chỉnh sửa). 1.2. Các cấp Hội Nông dân, đơn vị trực thuộc – Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. Tổ chức sinh hoạt Chi, tổ Hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Bám sát nội dung Đề cương Pano trưng bày hình ảnh tiêu biểu về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018 (sẽ trưng bầy tại Đại hội IX Hội Nông dân thành phố), chụp ảnh, lựa chọn một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018 ở địa phương (có chú thích cụ thể, chính xác, đính kèm cho từng hình ảnh); gửi Hội Nông dân thành phố (qua Ban Tuyên huấn) vào thời điểm ngay sau khi Đại hội Hội Nông dân huyện, quận tổ chức xong (muộn nhất sau 7 ngày). – Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, loa truyền thanh các xã, phường tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Thực hiện tuyên truyền: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại các trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Thông báo cho cán bộ, hội viên, theo dõi diễn biến và kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX trên các phương tiện thông tin đại chúng. 2. Sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX 2.1. Hội Nông dân thành phố – Tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Xây dựng tài liệu tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội, các tham luận tại Đại hội, các điển hình cá nhân và tập thể tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Xây dựng đề cương triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX đến các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thành phố. – Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (quy mô tùy thuộc điều kiện cụ thể). 2.2. Các cấp Hội Nông dân, đơn vị trực thuộc – Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; thông báo nhanh kết quả Đại hội tới cán bộ, hội viên nông dân tại địa phương. – Tiếp tục tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của địa phương, đơn vị tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX. – Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (trong điều kiện cho phép). Tích cực tham gia các hoạt động chung khi Hội Nông dân thành phố tổ chức với quy mô lớn. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Hội Nông dân thành phố Các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Văn phòng Thành Hội phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. 2. Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Hội Nông dân lần thứ IX – Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện tốt nội dung kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng. – Ban Tuyên huấn Hội Nông dân thành phố là đơn vị thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Hội Nông dân lần thứ IX có nhiệm vụ: tham mưu chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc thực hiện tốt Kế hoạch Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX; lập dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động theo đúng nội dung kế hoạch được duyệt. 3. Hội Nông dân các huyện, quận – Trên cơ sở Kế hoạch này của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX phù hợp với điều kiện của địa phương mình. – Tổng hợp tình hình kết quả tuyên truyền và gửi báo cáo về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Tuyên huấn) trước và sau Đại hội. V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TẠI ĐẠI HỘI IX * Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! * Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! * Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! * Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. * Các cấp Hội Nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. * Cán bộ, hội viên, nông dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. * Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. * Cán bộ, hội viên, nông dân Hải Phòng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! * Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. * Cán bộ, hội viên, nông dân Hải Phòng đoàn kết, sáng tạo góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Hội Nông dân lần thứ IX; các Ban và Văn phòng Thành Hội; Hội Nông các huyện, quận, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cá nhân cụ thể và nghiêm túc tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có nội dung nào cần điều chỉnh hoặc bổ sung thì báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân thành phố cho ý kiến chỉ đạo sát với tình hình thực tế./.

Nơi nhận: – Ban Tuyên huấn TW Hội NDVN; – Ban Tuyên giáo Thành ủy HP; – Thường trực Hội Nông dân TP; – Các đồng chí UV BTV HND TP; – Các đồng chí trong Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết; – Các Ban, đơn vị trực thuộc; – Hội ND các huyện, quận và cơ sở trực thuộc; – Lưu VP, Ban TH. T/M BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH Đỗ Đức Hòa
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

KẾ HOẠCH số 217 -KH/HNDT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng