Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng