Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015)

    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                         * Số 70-HD/HNDTW Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015   HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015) Căn cứ vào Hướng dẫn số 1270-HD/HNDTW, ngày 25 tháng 12 năm 2014 về công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015) như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng . 2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống và khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên, nông dân; cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. 3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải thiết thực, có sức lan toả rộng, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM Các tỉnh, thành Hội cần tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau đây: 1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong suốt 85 năm qua (Theo đề cương tuyên truyền đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam http://www.hoinongdan.org.vn); qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. 2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 3. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân về những kết quả nổi bật, gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào nông dân; cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp vững mạnh”… 4. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi năm 2015”, Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiến tiến, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước và “Biểu dương nông dân điển hình tiến tiến” lần thứ IV của Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời, phát động, tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa – xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên. 5. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217, 218 của Ban Bí thư và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và dư luận xã hội đến các cơ quan có trách nhiệm; tuyên truyền, giải thích giúp hội viên nông dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu thù địch, gây chia rẽ. III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thông qua các hình thức như: – Phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương để xây dựng các tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; kết hợp với tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. – Biên soạn, phát hành tài liệu để tuyên truyền đến hội viên nông dân thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội và các cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 14/10. – Mở chuyên trang, mục trên các báo, tạp chí, bản tin thông tin công tác Hội, Website của Hội để chuyển tải các nội dung thông tin tuyên truyền đến với cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong cả nước. – Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, thông tin về tình hình hoạt động của Hội, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức biểu dương các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. – Tổ chức thăm hỏi, động viên các cán bộ lão thành của Hội và các cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực công tác Hội đang gặp khó khăn về đời sống. – Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm..; treo băng rôn, áp phích tuyên truyền cổ động tại nơi công cộng và trụ sở cơ quan Hội nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015)! 2. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015)! 3. Phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân! 4. Tiếp tục đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh! 5. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân  Việt Nam phát động! 6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN – Trên cơ sở hướng dẫn các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền một cách thiết thực, có hiệu quả để kỷ niệm 85 Ngày năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam thực sự có ý nghĩa đối với cán bộ, hội viên nông dân. – Trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định hiện hành. Kết thúc đợt tuyên truyền có tổng kết và báo cáo kết quả gửi về trung ương Hội Nông dân Việt Nam (qua Ban Tuyên huấn)./.

Nơi nhận: – Thường trực TW Hội; – Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội; – Các tỉnh, thành Hội; – Lưu. T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH            (Đã ký)      Nguyễn Hồng Lý
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng