Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.

HD 68-BTGTU_ vv tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.signed]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 10/02/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng