Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU, ngày 13/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU, ngày 13/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng