Hướng dẫn số 33 – HD/HNDT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BTV Hội Nông dân thành phố về Công tác tuyên truyền năm 2017

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * Số 33 – HD/HNDT   CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do –Hạnh phúc     Hải Phòng, ngày 25 tháng 01  năm 2017      HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền năm 2017 ————————-   Căn cứ vào Nghị quyết 05-NQ/HNDT, ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về thực hiện  nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân: lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng, dân tộc và của Hội Nông dân Việt Nam; bồi dưỡng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội Nông dân. Giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu được thành tựu và những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; động viên, khuyến khích giai cấp nông dân thành phố vươn lên góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của Đất nước, Thành phố và địa phương. 2. Gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện của Đất nước và Thành phố với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Hội Nông dân Việt Nam các cấp, nhất là những chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội vào cuộc sống. 3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng khắp. Coi trọng việc tuyên truyền các hoạt động của Hội; gương nông dân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền vận dụng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, tạo khí thế cách mạng để hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả công tác Hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.   II. NỘI DUNGTUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC A. TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2017 1. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 1.1. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)  – Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 87 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. – Nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của Đảng, Nhà nước, thành phố, đặc biệt là kết quả thành tích thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành nông, lâm, ngư nghiệp, thuỷ sản và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong việc góp phần thực hiện những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế đất nước và thành phố trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; về kết quả thực hiện chủ đề năm 2016 của thành phố. Chú ý công tác tuyên truyền, giới thiệu những điển hình nhân tố mới, nhất là cán bộ, hội viên, nông dân. – Tuyên truyền về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), trong đó tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp uỷ Đảng và của các cấp Hội Nông dân. 1.2. Về đón tết Nguyên đán Đinh Dậu – Các cấp Hội hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.Vận động Nông dân thực hiện nghiêm tuc chỉ thị 33/CT -TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Đinh dậu 2017’’. – Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn; cùng với các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách xã hội; chăm lo, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. – Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ,tạo  không khí đón Xuân của cán bộ, hội viên, nông dân. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hộivà đấu tranh phản bác các thông tin, xuyên tạc Đảng và nhà nước, thành phố. 2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch) – Tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta nói chung, của cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng. – Giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. – Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước hội nhập và phát triển.  3. Tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Hải phòng giải phóng (13/5/1955 – 13/5/2017); Lễ Hội Hoa phượng năm 2017 – Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống “Trung dũng, quyết thắng” của thành phố Hải Phòng trong 62 năm xây dựng và trưởng thành; sự đóng góp của giai cấp nông dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố. – Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh, quốc phòng và việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố; về tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong nông dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. 4. Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) – Tuyên truyền, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. – Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước và thành phố. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. – Phổ biến những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông. 5. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) – Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. – Tập trung tuyên truyền làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các cấp Hội Nông dân thành phố cần chọn chủ đề, gắn với các công trình, sự việc, phong trào hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả. Căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác; lựa chọn, đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 6. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2017) – Tuyên truyền thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. – Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 61 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. 7. Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017) – Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. – Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của nước ngoài. 8. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2017) – Tuyên truyền sâu rộng về lịch sử và truyền thống của Hội Nông dân và các phong trào nông dân Việt Nam; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. – Khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào của nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. B. TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP 1. Tuyên truyền các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 – Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng. Đạo đức Hồ Chí Minh”, các Chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp. Tuyên truyền chủ đề năm của Ban Chấp hành Hội nông dân thành phố Nâng cao chất lượng tổ chức Hội – phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới”. – Tiếp tục tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Việc triển khai thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673 – QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020”. – Những thành tựu, kết quả nổi bật của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Tiêu biểu là kết quả của các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ cho nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống… những gương điển hình tiên tiến trong 3 phong trào thi đua lớn mà Hội Nông dân Việt Nam phát động. -Tuyên truyền về 3 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội năm 2017; Chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; Xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 2. Tuyên truyền về biển, đảo – Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, Tư pháp, Hải quân, Bộ đội Biên Phòng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển quốc tế; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. – Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến hoạt động trên lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo như: an toàn giao thông trên biển; trong việc tham gia đấu tranh, bảo vệ môi trường sinh thái biển, các hành vi xâm phạm chủ quyền, biên giới… – Tuyên tuyền và phối hợp tổ chức tốt “Lễ hội ra khơi mởi cửa biển” Trung ương Hội phối hợp với thành phố tổ chức tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải nhân ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 1. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và của tổ chức hội vận động hội viên, nông dân khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên, phát huy truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo để vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất kinh doanh, chấp hành nghiêm túc pháp luật để làm giàu cho gia đình và đóng góp thiết thực vào kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 2. Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chú trọng đưa các nội dung thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phương tiện thông tin của Hội. 3. Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi tổ Hội. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống. 4. Phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam Hội viên Nông dân nghèo, khó khăn… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách, con em nông dân nghèo học giỏi… IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Hội Nông dân các quận, huyện và cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động ở địa phương; báo cáo cấp uỷ, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức thực hiện. 2. Các cấp Hội chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời điều chỉnh về nội dung, hình thức tuyên truyền để đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử. Giao cho Ban Tuyên huấn trù trì và phối hợp các Ban của Thành Hội, theo dõi đôn đốc, kiểm tra báo cáo tổng hợp kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành Hội.  

Nơi nhận: – Ban Tuyên huấn TW Hội; – Ban Tuyên giáo Thành uỷ; – Thường trực Thành Hội; – Các ban, VP Thành Hội; – HND các quận, huyện và cơ sở trực thuộc; – Lưu VP, BTH. T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC (đã ký)     Ngô Thị Minh Hà
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 33 – HD/HNDT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của BTV Hội Nông dân thành phố về Công tác tuyên truyền năm 2017

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng