Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * Số: 05 – HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 9 năm 2019

HƯỚNG DẪN  Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) ————————————

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chương trình công tác năm 2019. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019) như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 89 năm qua do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ đó, tạo sự chuyển biến thực sự trong hành động, nhằm góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 2. Tuyên truyền về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân và các phong trào nông dân. Nêu bật các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố. 3. Tuyên truyền, khẳng định vị trí và vai trò của Hội Nông dân gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam; những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, gắn công tác tuyên truyền vận động với giải quyết quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân, tạo không khí phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của Hội. II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 1. Lịch sử hình thành, phát triển của Hội Nông dân và phong trào nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố Hải Phòng vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. (Đề cương tuyên truyền được đăng trên cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố); 2. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà Nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là tuyên truyền Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 09/7/2019 hướng dẫn tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 09/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền các phong trào Hội gắn với nội dung Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020” theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 3. Tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cấp Hội cần xây dựng các mô hình, các tấm gương tiêu biểu tập thể và cá nhân trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 và phong trào cuộc vận động nêu trên có sức lan tỏa, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, hội viên nông dân. 4. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại của đất nước và thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung chủ yếu các văn bản luật về biển đảo và chủ quyền biên giới Việt Nam, như: Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982; Luật biển Việt Nam; Luật biên giới quốc gia; Luật an ninh quốc gia; Luật hàng hải, Luật thủy sản, Luật An ninh mạng… 5. Bên cạnh công tác tuyên truyền, cần chú trọng nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư tình cảm và dư luận xã hội của cán bộ hội viên nông dân. Tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc của hội viên, nông dân góp phần ổn định tình hình tư tưởng, đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Hội Nông dân thành phố 1.1. Phối hợp có các bài viết, phóng sự phản ảnh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương; kết hợp với tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. 1.2. Biên soạn, đăng tải, phát hành tài liệu tuyên truyền trên Bản tin và Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố để sử dụng tuyên truyền đến hội viên nông dân thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội và các cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày 14/10 (có đề cương kèm theo). 1.3. Lựa chọn thăm hỏi, động viên các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ. 1.4. Tổ chức giao lưu, gặp mặt các cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân Huyện, quận có thời gian gắn bó lâu dài với tổ chức Hội Nông dân. 2. Hội Nông dân các huyện, quận Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương, xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thông qua các hình thức sau: 2.1. Tổ chức các cuộc gặp mặt, thông tin về tình hình hoạt động của Hội; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; biểu dương các điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. 2.2. Thăm hỏi, động viên các cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tích cực công tác Hội có hoàn cảnh khó khăn. 2.3. Tổ chức kết nạp hội viên mới trong dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019). 2.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
  2. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
  3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
  4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019)!
  5. Tiếp tục đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh!
  6. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân  Việt Nam phát động!
  7. Nông nghiệp ph­át triển, nông thôn văn minh, nông dân giàu có!
V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN – Giao cho Ban Xây dựng Hội – Hội Nông dân thành phố chủ trì, phối hợp với các ban của Hội Nông dân thành phố thực hiện tốt các nội dung trong hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. – Yêu cầu Hội Nông dân các huyện, quận căn cứ tình hình thực tế, tổ chức triển khai thực hiện; khi kết thúc các hoạt động truyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.  
Nơi nhận: – TW Hội NDVN (báo cáo); – Ban Tuyên giáo Thành uỷ (báo cáo); – Ban Dân vận Thành uỷ (báo cáo); – Thường trực Thành Hội; – Các ban của Thành Hội; – Hội Nông dân các huyện, quận; – Lưu VP, Ban Xây dựng Hội.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 Hoàng Văn Tường

* Đề nghị tải văn bản gốc tại đây: Đề Cương Tóm tắt 89 năm thành lập Hội NDVN_9.9_sTuong]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng