Hội Nông dân xã Tiên Thắng huyện Tiên Lãng với phong trào xây dựng nông thôn mới

Tiên Thắng là một trong các xã được thành phố chọn điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2013, thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ, kế hoạch của UBND xã, các chỉ tiêu thi đua và chương trình phối hợp, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân.  Từ nhận thức rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội, BCH Hội Nông dân xã thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi, tổ  Hội và hội viên, nông dân trong toàn xã.   Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu: “Nông thôn mới là gì?”,“Ai là người xây dựng Nông thôn mới”, “ Vai trò chủ thể của Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới là những nội dung gì?”. Vì sao nông dân được coi là chủ thể, Hội phải là nòng cốt và nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới gồm những nguồn vốn nào? nguồn vốn nhân dân đóng góp được làm các hạng mục công trình gì để từ đó cán bộ, hội viên, nông dân hiểu được. Phong trào xây dựng nông thôn mới là xây dựng cho chính mình, người dân là lực lượng chủ yếu tham gia quá trình trên. Cùng với tuyên truyền, Hội Nông dân xã đã Phát động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu trên mọi lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, kinh doanh dịch vụ….. Phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng lúa, cây vụ đông, chăn nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Đến năm 2013 toàn xã có 776 hộ được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên khá giả, đây là nguồn lực cơ bản nhất để nông dân đóng góp tiền, tài sản, công trình để xây dựng hạ tầng nông thôn. Thực hiện chủ trương đổi thửa đồn điền, hàng tuần Ban Thường vụ Hội Nông dân xã cùng 13 đồng chí chi hội trưởng thường xuyên xuống các thôn, khu dân cư tuyên truyền, vận động; tham gia dự họp với các thôn xóm nắm bắt nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo với các ngành chuyên môn giúp đỡ vào tháo gỡ., qua đó đã đạt két quả rát phấn khởi, hết năm 2013 toàn xã đã hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa, chia xong ruộng ngoài thực địa cho nhân dân. Cùng với việc dồn đổi ruộng đất, nông dân trong toàn xã đã tham gia hưởng ứng rất tích cực làm đường giao thông thôn xóm, trở thành một phong trào lan toả rộng khắp. Tổng số tiền nhân dân đã đóng góp 4,4 tỷ đồng, 3.520 ngày công lao động. Có 1.250 hộ nông dân đã tự nguyện hiến 74.529m2 đất, trong đó 1.292m2 đất bê tông hóa 5 km đường giao thông thôn xóm, liên xã, đường ra đồng; tổng số đất nhân dân góp lên đến 16,7 ha đất làm đường ra đồng; đào đắp 17.400 m3 đất làm giao thông thuỷ lợi nội đồng Điển hình trong phong trào hiến đất làm đường giao thông như nông dân các chi hội 3,5,8, 10,11 BC 212…. Toàn xã tiến hành hoàn thành xây dựng 2 nhà văn hoá thôn, nâng tổng số nhà văn hoá thôn là 7/13 thôn làng. Chợ nông thôn cũng được nâng cấp tại 2 thôn: Lộc Trù và Mỹ Lộc. Bằng những kinh nghiệm vận động người thân, từng nhóm, hộ gia đình, hội viên nông dân, kết quả qua một năm tích cực tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục, xã Tiên Thắng đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Toàn xã phấn đấu đến cuối năm 2014 hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.]]>

  • Tin mới đăng