Hội Nông dân thành phố: Phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 87-KH/HNDT, ngày 18/3/2020 Phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

Phong trào thi đua diễn ra hai đợt:

Đợt I (Từ quý 2 đến đầu quý 3 năm 2020)

– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng:

+ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

+ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân thành phố, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

+ Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2015-2020).

– Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, các địa phương; chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Hội Nông dân thành phố, phát hiện, lựa chọn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua từng năm, các giai đoạn phù hợp.

Đợt II (Cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2020)

– Phát động thi đua lập thành tích chào mừng:

+ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

+ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)”.

– Căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Hội Nông dân thành phố, phát hiện, lựa chọn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua từng năm, các giai đoạn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Giao cho Hội Nông dân thành phố, cơ sở thực hiện:

1. Văn phòng Hội Nông dân thành phố:

– Là cơ quan Thường trực (tham mưu công tác thi đua khen thưởng), xây dựng kế hoạch phát động chung; phối hợp các ban, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức tổng kết bằng hình thức phù hợp;  biểu dương, khen thưởng gắn với mỗi đợt thi đua, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

– Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân thành phố, chủ động đôn đốc, phối hợp với các Ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố, tổng hợp danh sách tập thể, cá nhân đề xuất khen thưởng (có trích ngang thành tích… theo quy định), trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Nông dân thành phố, của thành phố phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian.

2. Ban Xây dựng; Ban Kinh tế- Xã hội Hội Hội Nông dân thành phố:

– Tăng cường tuyên truyền; chủ động đôn đốc, nắm bắt sát tình hình thực hiện phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020 tại các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách, theo dõi.

– Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, các địa phương; chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố; đặc thù của từng phong trào thi đua mà Ban được giao nhiệm vụ phụ trách tham mưu, xây dựng, xin ý kiến Thường trực phụ trách lĩnh vực, hoàn thiện hệ thống tiêu chí biểu dương, khen thưởng đối với các phong trào thi đua từng năm, mỗi giai đoạn; gửi, phân bổ số lượng và hướng dẫn trực tiếp Hội Nông dân các huyện, quận lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng nhân dịp các đợt thi đua nói trên. Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị biểu dương, khen thưởng; gửi về Văn phòng để tổng hợp kịp tiến độ thời gian và đảm bảo đúng quy trình.

3. Hội Nông dân các huyện, quận

– Căn cứ các nội dung Kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Hội chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020 tại địa phương, đơn vị về Hội Nông dân thành phố (qua Văn phòng).

– Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị biểu dương khen thưởng nhân dịp đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020 nói trên, gửi về Hội Nông dân thành phố (qua các Ban chuyên môn và Văn phòng Hội Nông dân thành phố tổng hợp), đảm bảo kịp tiến độ thời gian (khi được các Ban chuyên môn và Văn phòng Hội Nông dân thành phố thông tin, tùy thuộc tình hình nhiệm vụ thực tế năm 2020 của thành phố và các huyện, quận).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Hội Nông dân thành phố: Phát động đợt thi đua chào mừng các sự kiện đặc biệt năm 2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng