HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ: GIAO BAN CỤM THI ĐUA KHỐI HUYỆN NĂM 2016 TẠI HUYỆN KIẾN THỤY

Quang cảnh Hội nghị giao ban cụm thi đua khối huyện năm 2016

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân cụm thi đua khối huyện năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Bám sát chủ đề năm “Tăng cường trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể nông dân trong xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, đóng góp vào thành tích chung của Hội Nông dân thành phố và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 tại cụm thi đua khối huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng; tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XV; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021đạt tỷ lệ cao. Công tác đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; quản lý tốt nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội… Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác kinh tế hoạt động mang lại hiệu quả cao, được nhân rộng. Cụm thi đua khối huyện đã tuyên truyền, vận động trên có 76.208 hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng 42 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Đóng góp 25.318 ngày công lao động, xây dựng sửa chữa 32.365 km kênh mương, đóng góp 11.399 triệu đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng thời, tích cực vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; ủng hộ các tỉnh, thành phố miền Trung bị ô nhiễm môi trường, lũ lụt; và tương trợ, giúp đỡ hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động với giá trị hàng trăm triệu đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác Hội, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm cần thiết và đề xuất các kiến nghị với Hội cấp trên về một số vấn đề như: xây dựng và bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn bổ sung ngân sách địa phương cho quỹ Hỗ trợ nông dân; công tác phát triển hội viên còn có nhiều bất cập; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân còn hạn chế; công tác hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho hội viên nông dân phát triển sản xuất… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội Nông dân khối huyện trong năm 2016; đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua khối huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí yêu cầu Hội Nông dân cụm thi đua khối huyện cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội; tăng cường đổi mới phương thực vận động phát triển quỹ Hỗ trợ nông dân. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức cho nông dân tham gia và giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị… (Tin, ảnh: Minh Hải – Hội Nông dân huyện Kiến Thụy)]]>

  • Tin mới đăng