Hội Nông dân quận Hải An họp giao ban đầu xuân năm 2023 với Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội và các hội đoàn thể nhận ủy thác quận Hải An

Thực hiện văn bản Liên tịch số 33a/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN, sáng ngày 03/02/2023 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác quận Hải An họp giao ban đầu xuân năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, nêu một số tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp cần khắc phục trong năm 2023.

Đồng chí Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2022 sự phối hợp của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố và Hội Nông dân quận Hải An nhận ủy thác, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của các cấp Hội đã đạt được những kết quả. Chủ trương cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương đúng, hợp lòng dân. Hoạt động uỷ thác cho vay qua tổ Hội Nông dân quản lý đi vào nề nếp, hiệu quả theo đúng quy định, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định của ngân hàng CSXH, nghiệp vụ vay vốn, quy trình hướng dẫn vay vốn đến cán bộ, hội viên, chuyển tải tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần giúp cho nhiều hộ cận nghèo có vốn vay để phát triển sản xuất, nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thực hiện tốt 03 nội dung ủy thác trong văn bản liên tịch số 33a/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 07/01/2023 về việc “Thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”. Đến nay tổng dư nợ qua Hội Nông dân là 43,103 tỷ đồng cho 838 hộ vay, với 24 tổ TK &VV, trong đó nợ quá hạn 89,6 triệu đồng. Các tổ TK & VV thực hiện đúng quy trình bình xét cho vay, ghi chép, quản lý hồ sơ theo đúng quy định của Ngân hàng Chính sách.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác được các cấp Hội chú trọng và duy trì với nhiều hình thức như: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và phối hợp kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai các nội dung của chương trình ủy thác, qua đó đánh giá được vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ, tổ trưởng TK & VV và các thành viên vay vốn, uốn nắn những sai sót, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi cộm trong hoạt động vay vốn. Kết quả năm 2022: cấp quận kiểm tra 6/6 cơ sở Hội; 12 lượt tổ TK & VV/64 hộ vay, đạt 100% kế hoạch. Cấp phường kiểm tra 24 lượt tổ TK & VV/755 lượt hộ vay.

Để giúp cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ TK & VV nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ làm công tác vay vốn, năm 2022 Hội Nông dân quận phối hợp với ngân hàng CSXH thành phố tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho trên cán bộ Hội, tổ trưởng tổ TK & VV. Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng hoa cho các hộ vay vốn. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác kinh tế “Trồng hoa” tại phường Đằng Hải, tổ hợp tác “sản xuất đồ mộc dân dụng” tại phường Đông Hải 1, chi hội nghề nghiệp là những hộ trồng hoa tại phường Tràng Cát có hiệu quả để tổ chức cho nông dân thăm quan, trao đổi kinh nghiệm.

Công tác quản lý và sử dụng phí ủy thác thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn cơ sở sử dụng phí, cách thu chi phí theo đúng hướng dẫn của Hội cấp trên. Chỉ đạo Hội Nông dân các phường quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng dịch vụ do NHCSXH chi trả cho các cấp Hội và Tổ TK&VV đúng quy định.

Thông qua hoạt động ủy thác các cấp Hội đã thu hút được nhiều nông dân tham gia vào Hội, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tổ chức tốt các phong trào của Hội nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các chương trình cho vay đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên, nhân dân góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong năm 2023 để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội Nông dân các cấp tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác xác định đúng quyền lợi và nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, đầy đủ với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính xã hội. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt công tác thu lãi hàng tháng đạt kế hoạch được giao, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm. Tuyên truyền hộ vay trả nợ gốc đúng hạn theo phân kỳ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An

  • Tin mới đăng