Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo: triển khai Thông tri của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn; tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị triển khai Thông tri số 06-TTr/HU,ngày 04/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Đức Giang, Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Thường trực Hội Nông dân huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyệntriển khai Thông tri số 06 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

Hội nghị được nghe đồng chí Đoàn Đức Giang, Huyện uỷ viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ triển khai Thông tri số 06 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn; tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Thông tri nêu rõ, để lãnh đạo tốt công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân 2 cấp (từ cơ sở đến huyện), Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ngành liên quan từ huyện đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công Đại hội. Thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn hoàn thành trong quý I năm 2018; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2018. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện triển khai Kế hoạch Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn (nhiệm kỳ 2018 – 2023)./. (Tin, ảnh: Hải Đăng, Phó Chủ tịch  Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo)]]>

  • Tin mới đăng