Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị triển khai Thông tri số 10-TT của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo lần thứ XII

Chiều ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị triển khai Thông tri số 10-TT/HU ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp; nhiệm kỳ 2023 – 2028 và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn; tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028) tới các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị triển khai Thông tri số 10 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Đăng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã quán triệt những nội dung cơ bản Thông tri số 10 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp; nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông tri nêu rõ, để lãnh đạo tốt công tác tổ chức cho đại hội hội nông dân 2 cấp (từ cơ sở đến huyện). Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thông tri cũng chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ngành liên quan từ huyện đến cơ sở quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ để hội nông dân các cấp tổ chức đại hội thành công, tuyên truyền sâu rộng về đại hội hội nông dân các cấp.

Thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn hoàn thành trong quý I năm 2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2023.

Cũng tại hội nghị đồng chí đã triển khai Kế hoạch Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện (nhiệm kỳ 2023 – 2028)./.

Hải Đăng – Hội Nông dân Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng