Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên với công tác chỉ đạo đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028

Huyện Thuỷ Nguyên có địa bàn rộng và đầu mối cơ sở trực thuộc lớn nhất thành phố Hải Phòng: 37 xã, thị trấn, với 365 chi hội song bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, sự hướng dẫn của Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố, cùng với sự quyết tâm của Thường trực cơ quan Hội Nông dân huyện, huyện Thuỷ Nguyên đã hoàn thành việc chỉ đạo đại hội chi hội và Đại hội cơ sở xong sớm nhất toàn thành phố và vượt chỉ tiêu kế hoạch trước 10 ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/HNDT, ngày 12/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 17-HD/HNDT ngày 12/10/1022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Thông tri số 15-TT/HU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028 

Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn phụ trách từng đơn vị, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn cơ sở trong công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và tổ chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/HNDT, ngày 12/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 17-HD/HNDT ngày 12/10/1022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Thông tri số 15-TT/HU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, hội viên nông dân huyện Thủy Nguyên

Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn phụ trách từng đơn vị, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn cơ sở trong công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện và tổ chuẩn bị tổ chức Đại hộiQuá trình diễn ra Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, căn cứ sự chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố và huyện, BTV Hội Nông dân huyện đã có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của các xã, thị trấn.

Về đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027: Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo, có cơ sở hội hướng dẫn các chi hội tổ chức giải thể, sát nhập theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Tổng số Chi hội: 365 sau sát nhập còn 299 chi hội trong đó (285 chi hội dân cư, 14 chi hội chuyên ngành trong đó: có 12 chi hội Nuôi trồng thuỷ sản, 01 chi hội Làm vuờn, 01 chi hội chăn nuôi lợn )

         Ban Thường vụ Hội nông dân huyện đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 02-HD/HNDH ngày 13/5/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2022-2027, chọn cử chi hội nông dân thôn 2 xã Đông Sơn tổ chức Đại hội chi hội điểm ngày 15/9/2022, qua đó họp rút kinh nghiệm quán triệt các xã thị trấn chỉ đạo các chi hội hoàn thành việc tổ chức Đại hội 299/299 chi hội trước ngày 30/11/2022 đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy định của Điều lệ Hội.

Về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028: Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028, thống nhất với Đảng ủy xã An Sơn và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã về quan điểm chỉ đạo, công tác nhân sự chuẩn bị đại hội, các nội dung văn kiện, kịch bản điều hành và công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội điểm xã An Sơn vào ngày 23/12/2022.

Sau đại hội điểm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Hội nông dân các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Hội Nông dân thành phố và huyện. 37/37 xã thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội của đơn vị, thực hiện quy trình công tác nhân sự, báo cáo xin chủ trương của Đảng ủy và Hội Nông dân huyện, xây dựng các văn kiện, văn bản chuẩn bị tổng duyệt chương trình Đại hội từ 5-7 ngày trước khi Đại hội chính thức khai mạc.

Hình ảnh văn nghệ chào mừng đại hội của hội viên nông dân huyện Thủy Nguyên

Đến ngày 20/3/2023: 37/37 Hội Nông dân các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, với một số thông tin tổng hợp nhanh như:

Đại hội các xã, thị trấn đã tiến hành đủ 4 nội dung đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên: Đánh giá phong trào nông dân và hoạt động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028; thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI; Bầu Ban Chấp hành khoá mới và  Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI.

Sau khi bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khóa mới đảm bảo đúng cơ cấu và định hướng của cấp ủy.

37/37 đơn vị tổ chức Đại hội trong ½ ngày; 36/37 đơn vị Họp phiên thứ nhất sau khi bế mạc Đại hội để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khoá mới; 01/37 đơn vị Họp Phiên thứ nhất để bầu BTV, CT, PCT ngay sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành khoá mới (TT Núi Đèo)

Chương trình Đại hội: Bám sát hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên; Trang trí khánh tiết đảm bảo đúng quy định; Đoàn chủ tịch: Điều hành của đoàn chủ tịch Đại hội được văn bản hoá, phân công cụ thể, đảm bảo thời gian, thực hiện đúng chương trình Đại hội đề ra; Các báo cáo tham luận tại Đại Hội: các đơn vị xây dựng từ 2 – 3 tham luận nhưng trong đại hội chủ yếu sử dụng 02 tham luận; Tại Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tổ chức trao tặng 11 Kỷ niệm chương, 389 Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho 140 tập thể 249 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các đơn vị đã thực hiện giới thiệu xây dựng đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo hội đảm bảo quy trình 5 bước theo Hướng dẫn số 17/HD-HNDT của Hội Nông dân thành phố.

100% các đơn vị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, bầu tròn không có số dư. Bầu Ban Chấp hành đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, bầu một lần, không phải bầu lại, bầu thêm và 100% các đơn vị bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện khoá XI đảm bảo số lượng và cơ cấu

Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giảm so với nhiệm kỳ trước 5-10%, từ 9-15 người; số lượng uỷ viên BTV từ 3-5 đa số là 03 nguời.

Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Nội dung chương trình đại hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các điều kiện đảm bảo tương đối tốt. Đại hội đã bầu đủ số lượng BCH, BTV, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội; bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội cấp trên. Công tác xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của Hội Nông dân thành phố và huyện. Chất lượng báo cáo tổng kết cơ bản đạt yêu cầu. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành tại Đại hội rất cao trên 90% đến 100%.  37/37 đơn vị trong Phiên họp thứ nhất bầu BTV, CT, PCT có số phiếu đạt 100%. Tiến độ tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra 10 ngày. Quá trình chỉ đạo Đại hội đã thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn; tham gia duyệt, chạy chương trình Đại hội cơ sở trước khi diễn ra Đại hội.

Sau Đại hội cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ lưu trữ sau Đại hội, hồ sơ nộp về Hội Nông dân huyện; xây dựng quy chế hoạt động của BCH, phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên BCH, BTV nhiệm kỳ 2023 – 2028; xây dựng chương trình công tác toàn khoá của BCH nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Triển khai nội dung phát động của Hội nông dân huyện về thực hiện mô hình dân vận khéo, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện và gắn với chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thuỷ Nguyên quật khởi và 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10.

Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khoá XI, nhịêm kỳ 2023 – 2028 vào ngày ngày 8,9/5/2023

Với tinh thần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ hội viên nông dân huyện Thuỷ Nguyên quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi huyện Thuỷ Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025 và thực hiện thành công chiến lược phát triển Nông nghiệp thịnh vượng, Nông dân giàu có, Nông thôn văn minh hiện đại./.

Nguyễn Thị Tứ – Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng

  • Tin mới đăng