Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021

Năm 2021, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên.

Tính đến ngày 31/12/2021 đã có 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên có hoạt động cho vay uỷ thác với NHCSXH huyện; dư nợ uỷ thác cho vay qua 145 tổ TK&VV là 155,757 tỷ đồng, cho 5.345 hộ vay vốn (tăng nguồn so với năm 2020 là 5,890 tỷ đồng); trong đó: nguồn vốn cho hội viên nông dân nghèo  là 5,132 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 51,547 tỷ đồng; HSSV là 5,777 tỷ đồng; giải quyết việc làm là 16,101 tỷ đồng…

Ông Khoa Năng Lượng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuỷ Nguyên tập huấn kiến thức vay vốn cho 145 tổ trưởng tổ TK&VV của Hội Nông dân

 Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện luôn bám sát mục tiêu uỷ thác, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đặc biệt năm 2021, Hnd huyện đã tích cực triển khai sâu rộng cho cán bộ Hội tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Triển khai cho vay các nguồn vốn tín dụng được giao và thực hiện cho vay đảm bảo đúng chế độ quy định, thực hiện tốt các nội dung ủy thác với NHCSXH; hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn chủ động tham mưu rà soát bổ sung đối tượng được hưởng thụ chính sách tín dụng ưu đãi vào danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo chính xác, kịp thời tạo thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tới từng hộ vay để đôn đốc sử dụng, quản lý nguồn vốn đạt hiệu quả.

Anh Vũ Văn Hùng, sinh năm 1990 tại thôn 7, xã Phả Lễ đã xây dựng thành công mô hình dịch vụ máy nông cụ từ nguồn vốn vay 40 triệu đồng của NHCSXH huyện

Phối hợp NHCSXH huyện định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ tới các lãnh đạo hội và các tổ vay vốn, tập trung xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu, tích cực cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch giao. Tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban với NHCSXH theo định kỳ. Chủ động phối hợp đề xuất với lãnh đạo NHCSXH huyện quan tâm tạo nguồn vốn vay ưu đãi theo các chương trình, chuyên đề, giúp hội viên nông dân kịp thời tiếp cận nguồn vốn mới, cụ thể năm 2021 Hội Nông dân huyện đã tiếp nhận kịp thời nguồn vốn 1 tỷ đồng ưu tiên dành cho các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và các nông sản tham gia đăng ký sản phẩm OCOP.

Từ nguồn vốn uỷ thác, xuất hiện ngày càng nhiều những gương cán bộ hội viên nông dân, những gương điển hình tiên tiến tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đồng thời tạo động lực để cán bộ hội viên nông dân phát triển thêm nhiều ý tưởng làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội nông dân huyện tiếp tục làm tốt công tác uỷ thác vay vốn với NHCSXH huyện để tiếp nhận nhiều hơn nữa các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh./.

Nguyễn Thị Tứ – PCT Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên

  • Tin mới đăng