Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI. Hai là, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Ba là, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bốn là, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật, và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mạng”, phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ. Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào, phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình khi dân còn nghèo, đói. Không chỉ sẻ chia và đồng cam, cộng khổ với nhân dân, mà còn phải biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói, nghèo. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái, luôn luôn đòi hỏi cao ở cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất và nhân cách của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, của thời đại mới. Việc học tập và rèn luyện đó sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển. Thứ hai, để đạt tới các mục đích và yêu cầu nêu trên, nội dung học tập và liên hệ đối với cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể theo chủ đề của năm 2013 bao gồm 3 vấn đề: Một là, học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: gần dân, vì dân, tôn trọng dân… Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ba là, các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp yêu cầu cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Một trong những nội dung phải gương mẫu là: tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Quy định về trách nhiệm nêu gương cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Thứ ba, hình thức tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2013 như sau: Một là, tổ chức tốt việc học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do các đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, trên cơ sở một số gợi ý dưới đây: Từ tháng 1 đến tháng 3-2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm. Từ tháng 4 đến tháng 6-2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ tháng 7 đến tháng 9-2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục. Tháng 9 đến tháng 12-2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo. Hai là, quan tâm tổ chức tập huấn cho bí thư cấp ủy Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có hình thức phù hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp ủy. Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập chuyên đề sâu sắc hơn, cấp ủy các cấp có thể tổ chức với hình thức phù hợp để giới thiệu chuyên đề cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên. Việc tập huấn bí thư cấp ủy và tổ chức giới thiệu chuyên đề, tác phẩm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém. Ba là, quan tâm tới công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Báo chí đi sâu tuyên truyền về nội dung chuyên đề, cách thức tổ chức thực hiện, các kết quả của việc học tập theo chuyên đề, nhất là chú trọng việc tuyên truyền về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo phong cách của Bác Hồ. Muốn đáp ứng được yêu cầu này, cấp ủy các cấp quan tâm đầy đủ hơn tới việc cung cấp thông tin về những điển hình người tốt, việc tốt cho các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, nhằm động viên những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình, tạo ra không khí phấn khởi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ, trong đó có việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Người./. (NTT – Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa)]]>

  • Tin mới đăng