Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đòi hỏi tính tự giác cao của mỗi người

Có nhiều cách để trau dồi và nâng cao nhận thức, nhưng cùng với trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, thì sự gương mẫu của người chủ trì các cơ quan, đơn vị và việc chủ động, tự giác học tập, làm theo gương Bác của mỗi người là cực kỳ quan trọng.  Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng, phần đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu: mặt tích cực là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có đổi mới. Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo có kết quả bước đầu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch… Về hạn chế, báo cáo chính trị chỉ rõ: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu. Như vậy, qua 4 năm triển khai Cuộc vận động, những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã được khẳng định, hiệu quả của sự tác động tích cực của Cuộc vận động đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có kết quả, góp phần củng cố lòng tin của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra không khí phẩn khởi trong toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sỹ, người làm báo, các cơ quan truyền thông. Cũng trong Báo cáo chính trị đại hội XI của Đảng, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011- 2015), báo cáo xác định phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Để đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong những ngày tháng 5 sôi động và nhiều ý nghĩa này, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây chính là lời kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI thông qua việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được khẳng định giá trị, hiệu quả thiết thực trong 4 năm qua. Tuy nhiên, như yêu cầu Chỉ thị đặt ra, để việc học tập và làm theo trở thành công việc thường xuyên hằng ngày thì vấn đề nhận thức cần phải được coi là yếu tố quyết định. Bởi vì chỉ khi mỗi người có nhận thực đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc này thì yếu tố tự giác sẽ xuất hiện, và biểu hiện trong hành vi hằng ngày của mỗi người. Có nhiều cách để trau dồi và nâng cao nhận thức, nhưng cùng với trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, sự gương mẫu của người chủ trì các cơ quan, đơn vị, tập thể, cộng đồng dân cư, của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, việc chủ động học tập, tự giác học tập, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Người, suy ngẫm, làm theo của mỗi người cực kỳ quan trọng, sẽ tạo thành dòng chủ lưu dẫn dắt việc thường xuyên hằng ngày ấy trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của toàn xã hội./. Vũ Việt Hùng Theo tuyengiao.vn]]>

  • Tin mới đăng