Hiệu quả 05 năm phong trào sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Lãng

Trong những năm qua, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Lãng ngày càng phát triển và lan tỏa ra các lĩnh vực trong sản xuất kinh tế trên địa bàn huyện. Từ phong trào đó đã góp phần xây dựng quê hương Tiên Lãng ngày càng phát triển; đặc biệt là góp phần xây dựng huyện đạt huyện Nông thôn mới

Trong những năm qua để thúc đẩy phong trào SXKDG; Ban Thường vụ Hội các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; đồng thời với tuyên truyền, vận động là đẩy mạnh sang xây dựng các loại hình câu lạc bộ SX-KD giỏi, CLB khoa học kỹ thuật nhà nông, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, dạy nghề… tạo điều kiện giúp các hộ nông dân sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất.

Hội viên nông dân huyện Tiên Lãng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện luôn chủ động định hướng tuyên truyền về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng nấm, hướng dẫn sử dụng phân bón đúng cách, sản xuất theo hướng an toàn sinh học; thực hiện có hiệu quả các mô hình chuyên canh, đa canh, tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình, từng địa phương mà chọn mô hình sản xuất – kinh doanh phù hợp, phân công lao động hợp lý để có năng suất và hiệu quả cao, biết kết hợp hài hòa giữa trách nhiệm và quyền lợi, gắn lợi ích kinh tế trong sản xuất kinh doanh với lợi ích xã hội…

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội trong huyện tập trung cao và được hôi viên nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng, kết quả qua 05 năm đạt được là:

Số lượng hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm được duy trì và có xu hướng năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: Năm 2017, 2018 có 12.000 hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; năm 2019 có 12.015 hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; năm 2020 có 12.548 hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; năm 2020 có 12.548 hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hàng năm như sau: Năm 2017 có 7.400 hộ, năm 2018 có 7.315 hộ, năm 2019 có 8.456 hộ, năm 2020 có 8.909 hộ và đến năm 2021 có 9.271 hộ.

Từ các phong trào số hộ đạt đanh hiệu trên các lĩnh vực sau 05 năm như sau:

Trồng trọt: Năm 2017 có 4403 hộ; Năm 2018 có 4156 hộ, năm 2019 có 5144 hộ, năm 2020 có 5448 hộ, năm 2021 có 5674 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Chăn nuôi: Năm 2017 có 990 hộ; Năm 2018 có 1032 hộ, năm 2019 có 1063 hộ, năm 2020 có 1085 hộ, năm 2021 có 1110 hộ nông dân đạt danh hiệu nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Nuôi trồng thuỷ sản: Năm 2017 có 1083 hộ; Năm 2018 có 1148 hộ, năm 2019 có 1197 hộ, năm 2020 có 1247 hộ, năm 2021 có 1304 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Thương mại-dịch vụ: Năm 2017 có 496 hộ; Năm 2018 có 534 hộ, năm 2019 có 576 hộ, năm 2020 có 623 hộ, năm 2021 có 646 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: Năm 2017 có 428 hộ; Năm 2018 có 445 hộ, năm 2019 có 476 hộ, năm 2020 có 506 hộ, năm 2021 có 537 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Kết quả đạt được qua đánh giá thu nhập: Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 100 đến dưới 200 triệu đồng: Năm 2017 có 5428 hộ; Năm 2018 có 5253 hộ, năm 2019 có 6266 hộ, năm 2020 có 6574 hộ, năm 2021 có 6805 hộ.

Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 200 đến dưới 300 triệu đồng: Năm 2017 có 969 hộ; Năm 2018 có 1009 hộ, năm 2019 có 1061 hộ, năm 2020 có 1125 hộ, năm 2021 có 1184 hộ.

Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: Năm 2017 có 657 hộ; Năm 2018 có 684 hộ, năm 2019 có 721 hộ, năm 2020 có 752hộ, năm 2021 có 791 hộ.

Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 500 đến dưới 1.000 triệu đồng: Năm 2017 có 334 hộ; Năm 2018 có 358 hộ, năm 2019 có 365 hộ, năm 2020 có 410 hộ, năm 2021 có 434 hộ.

Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 1.000 triệu đồng trở lên: Năm 2017 có 12 hộ; Năm 2018 có 17 hộ, năm 2019 có 43 hộ, năm 2020 có 48 hộ, năm 2021 có 57 hộ.

Phát huy nguồn lực từ những hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, với tinh thần “tương thân tương ái”, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm tại chỗ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những hộ nghèo gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy tính cần cù lao động, sáng tạo trong hội viên, nông dân, cộng với sự đầu tư của Nhà nước, tương trợ giúp đỡ của cộng đồng, tích cực lao động sản xuất tham gia phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi để có điều kiện vươn lên khá giàu.

Phong trào giúp nhau giảm nghèo vươn lên làm giàu luôn được các cấp Hội chú trọng, trong 5 năm Hội cơ sở đã giúp 325 hộ nghèo về ngày công, cây, con vật nuôi, trong đó đã có 188 hộ vươn lên thoát nghèo. Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 11 hộ hội viên nông dân nghèo với số tiền 220 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị khác.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân liên kết để tham gia thực hiện cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa tập trung. Tiêu biểu là mô hình trồng màu chuyên canh 4 vụ (3 vụ dưa, 01 vụ khoai) tại xã Tiên Cường, mô hình lúa – cáy – rươi tại các xã: Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Kiến Thiết, Cấp Tiến, Tiên Thanh, Quyết Tiến; mô hình trồng hành, tỏi, dưa chuột tại các xã Vinh Quang, Đông Hưng, mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ tại các xã: Tiên Hưng, Tiên Thắng, Kiến Thiết; mô hình nuôi trồng thủy sản tại các xã: Tây Hưng, Đông Hưng, Vinh Quang, Tiên Thắng, Hùng Thắng, Tiên Minh…

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân tiên phong, sáng tạo, tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai, nguồn nước của huyện có nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình tổng hợp nuôi vịt, thả cá, trồng chuối của hộ gia đình của một số hộ tại xã Tây Hưng, mô hình chăn nuôi lợn tại xã Tiên Minh, Đoàn Lập, Tây Hưng, Cấp Tiến…. mô hình nuôi gà tại xã Toàn Thắng, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh, Tiên Cường, Đại Thắng, Cấp Tiến…. mô hình nuôi thả thủy sản tại xã: Tây Hưng, Tiên Minh, Vinh Quang, Đông Hưng, Tiên Thắng…

Phong trào thi đua sản xuất giỏi còn tạo ra nhu cầu về hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhiều đơn vị đã vươn lên đáp ứng yêu cầu của nông dân về làm đất, gieo sạ, cấy máy và gặp đập liên hợp, tưới tiêu nước, phòng trừ dịch bệnh, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm, góp phần hạ giá thành tăng thu nhập cho nông dân.

Qua phong trào SXKD giỏi tinh thần đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong nội bộ nông dân được phát huy, đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi thường xuyên tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp đỡ nông dân về vốn, KHKT, cây, con giống  đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Phong trào đã có sức hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Đến hết năm 2021, trên toàn huyện có 23.780 hội viên sinh hoạt tại 201 chi hội. Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới. Từ kết quả thực hiện các phong trào do Hội phát động, đặc biệt là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị; Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn  được ban hành và hệ thống chính trị các cấp đều tạo điều kiện, quan tâm để tổ chức Hội nông dân ngày càng phát triển.

Hàng năm tổ chức tổng kết công tác hội, phong trào nông dân, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm, 5 năm.Tại các hội nghị tổng kết có biểu dương các điển hình tiên tiến về công tác hội, phong trào nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững; Tổng kết cuộc thi nông dân Tiên Lãng tham gia xây dựng nông thôn mới, có 22 tập thể, cá nhân đạt giải và được khen thưởng; Thường xuyên liên hệ cơ sở, kiểm tra, rà soát, tổng hợp, đề nghị kịp thời với Hội cấp trên, Uỷ ban nhân dân thành phố, UBND huyện khen thưởng nhiều tập thể các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân; phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia “Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông”; nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành; có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị, tiêu biểu: Năm 2017 có 01 hộ nông dân được Thành uỷ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vê đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 06 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen trong nhiều lĩnh vực công tác Hội; 17 cá nhân là cán bộ hội, lãnh đạo các xã được tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân). Năm 2018 có 01 tập thể, 01 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen; 01 tập thể, 04 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 03 tập thể và 04 cá nhân được Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen. HND huyện được UBND thành phố tặng Bằng khen; 02 cán bộ, hội viên được Thành uỷ tặng Bằng khen; 01 hộ nông dân được công nhận và vinh danh là hộ sản xuất giỏi tiêu biểu duy nhất của thành phố đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2018. Năm 2019 có 07 hộ viên nông dân Nông dân được UBND thành phố tặng Bằng khen, HND huyện được UBND thành phố tặng 2 Bằng khen; 05 tập thể, cá nhân đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông; 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu được HND thành phố, UBND huyện, Hội Nông dân huyện tặng Bằng khen, giấy khen ; 137 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng và tặng quà. Năm 2020 BCH Hội nông dân huyện được BCH Hội nông dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu khối thi đua Hội Nông dân các huyện, quận; 05 hội viên nông dân được UBND thành phố tặng Bằng khen; 77 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 16 tập thể, cá nhân được UBND huyện Tiên Lãng tặng giấy khen; 157 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng và tặng quà. Năm 2021có 01 tập thể, 01 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen; 11 cá nhân được nhận Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 5 tập thể và cá nhân được HND thành phố tặng Bằng khen; 05 tập thể, 01 sáng tạo đạt giải 3, 01 sáng tạo đạt giải 4 cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông; 05 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen; tại cơ sở và chi hội có 65 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng và tặng quà.

Có thể nói phong trào thi đua sản xuất giỏi đã góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn, tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Nhiều hộ khá và giàu tích cực giúp đỡ hộ nghèo kinh nghiệm sản xuất, cách làm, giải quyết việc làm, cho vay vốn, vật tư không lấy lãi cung ứng cây con giống khi thu hoạch mới phải trả tiền. Đó là những nghĩa cử đẹp đang được phát huy nhân rộng trong nông thôn. Hy vọng trong những năm tới phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để góp phần xât dựng quê hương Tiên Lãng ngày một giàu đẹp và văn minh./.

Vũ Hồng Hưng – Phó Chủ tịch HND huyện Tiên Lãng

  • Tin mới đăng