Công văn số 835 – CV/HNDT, ngày 17tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phòng chống cơn bão số 7

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG * Số   835  – CV/HNDT   V/v phòng chống cơn bão số 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hải Phòng, ngày 17tháng 10 năm 2016        Kính gửi:  Hội Nông dân các huyện, quận.   Thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-CT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đề nghị Hội Nông dân huyện, quận phối hợp với các ban ngành  thực hiện tốt một số nhiệm vụ phòng chống bão như sau:
  1. Bằng mọi biện pháp liên lạc cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, khẩn trương di dời về nơi tránh trú an toàn; tổ chức neo đậu tầu thuyền trong các khu tránh bão; di truyền lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; không để người trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.
  2. Chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão và ngập úng, phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, các khu nhà cũ yếu, các khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu; tổ chức chằng, chống nhà cửa, trụ sở cơ quan.
  3. Phối hợp tổ chức kiểm tra, và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống tải điện, hệ thống thông tin liên lạc, khu nuôi trồng thủy sản, trang trại, gia trại nông nghiệp, cắt tỉa cành cây xanh.
  4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nông dân, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; tổ chức huy động nhân lực, máy cơ giới khẩn trương thu hoạch lúa đã chín và hoa màu theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại.
Yêu cầu Hội Nông dân các Huyện quận thực hiện tốt các nội dung trên và thường xuyên báo cáo kịp thời về Hội Nông dân thành phố (qua Văn phòng) để nắm tình hình./.
 Nơi nhận: – Như kính gửi;  Thường trực HNDTP; – Lưu VT. T/L BAN THƯỜNG VỤ CHÁNH VĂN PHÒNG (đã ký)   Nguyễn Thị Hồng Hoa
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 835 – CV/HNDT, ngày 17tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phòng chống cơn bão số 7

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng