Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

   

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG * Số:        – CV/HNDT V/v tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Phòng, ngày     tháng 9 năm 2019

 

                       Kính gửi: – Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận.

 Thực hiện Công văn số 3154/VP-VXNC, ngày 30/8/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng “về việc thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu  Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, quận, cơ sở Hội thực hiện tốt một số nội dung như sau:
  1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
  2. Các cấp Hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên, nông dân, con em hội viên nông dân và nhân dân thực hiện tốt công tác tuyển quân.
  3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và địa phương theo dõi, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác tuyển quân.
  4. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu BTV Hội Nông dân các huyện, quận thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và báo cáo kết quả tuyên truyền nội dung Nghị định và các hoạt động phối hợp về Hội Nông dân thành phố (qua Ban xây dựng Hội theo địa chỉ e-mail: banxaydunghoihndhp@gmail.com) trước ngày ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; UBND thành phố.
(Nội dung tuyên truyền Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đăng tải trên trang Website của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ hoinongdanhp.org.vn, mục VĂN BẢN HỘI)./.
Nơi nhận: – Như kính gửi; – Trung ương Hội NDVN; – UBND thành phố; – Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; – Công an thành phố; – Ban Dân vận Thành ủy; – Ban Tuyên giáo Thành ủy; – Thường trực HNDTP; – Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Hoàng Văn Tường

]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng