Công văn số 144-CV/HNDT, ngày 20/3/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG * Số: 144 – CV/HNDT V/v hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII,  nhiệm kỳ 2018 – 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2019   Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận. Ngày 19/02/2019 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ra Quyết định số 179 – QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Để triển khai tới cán bộ, hội viên, nông dân trong thành phố về nội dung của Điều lệ, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận thực hiện một số nội dung như sau: 1.  Quán triệt, tuyên truyền nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tới 100% cán bộ, hội viên, nông dân trong các cấp Hội thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội… 2.  Đưa nội dung triển khai Điều lệ Hội vào nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội năm 2019. 3.  Đăng ký số lượng mua cuốn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho cán bộ Hội nhất là cán bộ chi, tổ Hội. 4. Báo cáo kết quả quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và đăng ký mua cuốn Điều lệ Hội của đơn vị về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Xây dựng Hội) (Toàn văn nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 được đăng tải trên trang website Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ: hoinongdahp.org.vn)

Nơi nhận: – Như kính gửi; – Ban Tổ chức TW HND VN; – Ban Dân vận Thành ủy; – Thường trực HNDTP; – Lưu VP, Ban XDH. T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Hoàng Văn Tường
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC