Công văn số 144-CV/HNDT, ngày 20/3/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG * Số: 144 – CV/HNDT V/v hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII,  nhiệm kỳ 2018 – 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2019   Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận. Ngày 19/02/2019 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ra Quyết định số 179 – QĐ/HNDTW về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Để triển khai tới cán bộ, hội viên, nông dân trong thành phố về nội dung của Điều lệ, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận thực hiện một số nội dung như sau: 1.  Quán triệt, tuyên truyền nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tới 100% cán bộ, hội viên, nông dân trong các cấp Hội thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, sinh hoạt chi, tổ Hội… 2.  Đưa nội dung triển khai Điều lệ Hội vào nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội năm 2019. 3.  Đăng ký số lượng mua cuốn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho cán bộ Hội nhất là cán bộ chi, tổ Hội. 4. Báo cáo kết quả quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và đăng ký mua cuốn Điều lệ Hội của đơn vị về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Xây dựng Hội) (Toàn văn nội dung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 được đăng tải trên trang website Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ: hoinongdahp.org.vn)

Nơi nhận: – Như kính gửi; – Ban Tổ chức TW HND VN; – Ban Dân vận Thành ủy; – Thường trực HNDTP; – Lưu VP, Ban XDH. T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Hoàng Văn Tường
]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 144-CV/HNDT, ngày 20/3/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn công tác quán triệt, tuyên truyền Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng