Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=438966&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

2021 XDH. di 1381 CV tuyên truyền bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng