Chuyên mục tìm hiểu Pháp luật kỳ I

Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về Luật Việc làm:

– Mọi thắc mắc của bà con nông dân về chuyên mục Luật Việc làm xin gửi câu hỏi về Email: trungtamhndhp@gmail.com với tiêu đề: “Tìm hiểu pháp luật” và ghi rõ nội dung câu hỏi, thông tin bà con gồm: họ và tên, số điện thoại .

 

 

Câu hỏi 1: Luật Việc làm được ban hành khi nào? Khi nào có hiệu lực thi hành?

Trả lời:

-Luật Việc làm số 38/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Chủ tịch nước đã ký Lệnh về việc công bố Luật Việc làm số 14/2013/L- CTN.

-Theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật Việc làm thì Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

– Câu hỏi 2: Luật Việc làm có phạm vi điều chỉnh như thế nào? được áp dụng đối với đối tượng nào?

Trả lời:

– Theo quy định tại Điều 1 của Luật Việc làm thì phạm vi điều chỉnh của Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

– Theo quy định tại Điều 2 của Luật Việc làm thì đối tượng áp dụng của Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm.

– Câu hỏi 3: Người lao động quy định trong Luật Việc làm được hiểu như thế nào và có khác gì so với quy định trong Bộ luật lao động hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Việc làm thì “người lao động” được hiểu là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động thì “người lao động” được hiểu là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Như vậy, Luật Việc làm quy định người lao động là người Việt Nam, còn Bộ luật lao động quy định cả người Việt nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Luật Việc làm quy định người lao động có nhu cầu làm việc làm việc, còn Bộ luật lao động quy định người làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Phạm Ngọc Thắng – Trung tâm DN&HTND, sưu tầm vlbentre.vieclamvietnam.gov.vn

  • Tin mới đăng