CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU PHÁP LUẬT KỲ I – Số 4

ìm hiểu các vấn đề cơ bản về Luật Việc làm:

– Mọi thắc mắc của bà con nông dân về chuyên mục Luật Việc làm xin gửi câu hỏi về Email: trungtamhndhp@gmail.com với tiêu đề: “Tìm hiểu pháp luật” và ghi rõ nội dung câu hỏi + thông tin bà con gồm: họ và tên + số điện thoại .

Câu hỏi 14: Cho vay tạo việc làm được quy định như thế nào trong Luật Việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 10 của Luật Việc làm thì Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác.

Câu hỏi 15: Nguồn hình thành Quỹ quốc gia về việc làm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Luật Việc làm thì nguồn hình thành Quỹ quốc gia về việc làm, gồm:

 1. Ngân sách nhà nước;
 2. Nguồn hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 3. Các nguồn hợp pháp khác.

Câu hỏi 16: Quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm được quy định như thế nào ?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Luật Việc làm thì việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 17: Đối tượng nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Việc làm thì đối tượng sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm:

 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh;
 2. Người lao động.

 

Câu hỏi 18: Các trường hợp nào được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Luật Việc làm thì các trường hợp sau đây được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức lãi suất thấp hơn:

1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số;

 1. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.

Câu hỏi 19: Điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật Việc làm thì doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định;
 2. Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;
 3. Có bảo đảm tiền vay.

Câu hỏi 20: Điều kiện vay vốn đối với người lao động được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Việc làm thì người lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 2. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án;
 3. Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Phạm Ngọc Thắng – Trung tâm DN&HTND sưu tầm vlbentre.vieclamvietnam.gov.vn

 

 

 

 • Tin mới đăng