CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU PHÁP LUẬT KỲ I – Số 3

Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về Luật Việc làm:

– Mọi thắc mắc của bà con nông dân về chuyên mục Luật Việc làm xin gửi câu hỏi về Email: trungtamhndhp@gmail.com với tiêu đề: “Tìm hiểu pháp luật” và ghi rõ nội dung câu hỏi + thông tin bà con gồm: họ và tên + số điện thoại

Câu hỏi 9: Luật việc làm quy định Chính sách của nhà nước về việc làm như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 của Luật Việc làm thì chính sách của Nhà nước về việc làm, bao gồm:

 1. Có chính sách phát triển kinh tế – xã hội nhằm tạo việc làm cho người lao động, xác định mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm.
 2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội, phát triển thị trường lao động.
 3. Có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.
 4. Có chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
 5. Có chính sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.
 6. Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số.

Câu hỏi 10: Quản lý nhà nước về việc làm được quy định như thế nào trong Luật Việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 6 của Luật Việc làm thì nội dung quản lý nhà nước về việc làm, bao gồm:

 1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về việc làm.
 2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về việc làm.
 3. Quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và bảo hiểm thất nghiệp.
 4. Quản lý tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
 5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về việc làm.
 6. Hợp tác quốc tế về việc làm.

Câu hỏi 11: Thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm được quy định như thế nào trong Luật việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Việc làm thì thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm, bao gồm:

 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về việc làm trong phạm vi cả nước.
 2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.

 1. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về việc làm tại địa phương.

Câu hỏi 12: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Việc làm thì trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm, bao gồm:

 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân tạo việc làm cho người lao động; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm theo quy định của pháp luật.
 2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm; tạo việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
 3. Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo việc làm.

Câu hỏi 13: Hành vi bị nghiêm cấm về việc làm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 của Luật Việc làm thì những hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm:

 1. Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.
 2. Xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.
 3. Tuyển dụng, sử dụng người lao động vào làm việc trái quy định của pháp luật.
 4. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
 5. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện chính sách về việc làm.
 6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

Phạm Ngọc Thắng – Trung tâm DN&HTND sưu tầm vlbentre.vieclamvietnam.gov.vn

 • Tin mới đăng