CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU PHÁP LUẬT KỲ I – Số 2

Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về Luật Việc làm:

– Mọi thắc mắc của bà con nông dân về chuyên mục Luật Việc làm xin gửi câu hỏi về Email: trungtamhndhp@gmail.com với tiêu đề: “Tìm hiểu pháp luật” và ghi rõ nội dung câu hỏi + thông tin bà con gồm: họ và tên + số điện thoại

Câu hỏi 4: “việc làm” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Việc làm và có khác gì so với quy định trong Bộ luật lao động hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Luật Việc làm thì “việc làm” được hiểu là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Bộ luật lao động thì “việc làm”  là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

Như vậy, Luật việc làm và Bộ luật lao động quy định về việc làm không có gì khác nhau.

Câu hỏi 5: “tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Luật Việc làm thì từ ngữ “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia” là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

Câu hỏi 6: “Bảo hiểm thất nghiệp” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Việc làm thì từ ngữ “Bảo hiểm thất nghiệp” là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Câu hỏi 7: “việc làm công ” được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Việc làm?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Việc làm thì từ ngữ “việc làm” được hiểu là việc làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Câu hỏi 8: Luật việc làm quy định nguyên tắc về việc làm như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 của Luật Việc làm thì nguyên tắc về việc làm, bao gồm:

  1. Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
  2. Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.
  3. Bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Phạm Ngọc Thắng – Trung tâm DN&HTND nguồn: vlbentre.vieclamvietnam.gov.vn

  • Tin mới đăng