Chỉ thị 02 – CT/HNDTW, ngày 19/02/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của dân tộc và của Hội Nông dân Việt Nam; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân và các cấp Hội từ nay đến hết năm 2020 với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm thi đua xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62 – ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực.
 2. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn hệ thống Hội, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân các cấp tham gia.
 3. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên nông dân các cấp. Vận động cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng Phong cách làm việc quần chúng, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hữu ích để góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị văn hóa, xanh, sạch đẹp; môi trường làm việc thân thiện.
 4. Các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Chủ động đăng ký thực hiện các công trình, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa phương; đặc biệt phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình có ý nghĩa đối với hoạt động của Hội.
 5. 5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Hội góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội trong phong trào thi đua. Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội; đề ra các giải pháp, sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước năm 2020. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chăm lo lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.
 2. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 3. Huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ xây dựng và nhân rộng các mô hình về hoạt động của Hội trọng tâm là mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp; triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, nhất là nông dân các dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 4. Tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V Hội Nông dân Việt Nam tiến tới Đại hội thi đua đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
 5. Xây dựng các điển hình cá nhân và các tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác của Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ánh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội. Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
 6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng để việc khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân các cấp phấn đấu hòa thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
 7. Công tác thông tin tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn. Các cơ quan thông tin truyền thông của Hội tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân chỉ sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có doanh nghiệp đỡ đầu để gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo chuỗi giá trị bền vững. Tuyên truyền, vận động nông dân chỉ sản xuất, chế biến tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống Hội. Căn cứ Chỉ thị này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký thực hiện các nội dung thi đua, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội khi kết thúc đợt thi đua.

Giao Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Ban Tổ chức Trung ương Hội phối hợp với các ban, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Trung ương Hội tổng kết, biểu dương, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua./.

 

 

Nơi nhận:

– Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);

– Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng

TĐKT TW (để báo cáo);

– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

– Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

– Văn phòng TW Đảng và các Ban Đảng TW;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Hội;

– Các ban, đơn vị cơ quan TW Hội NDVN;

– Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

– Lưu VP, BTC.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Thào Xuân Sùng

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
 • Tin mới đăng

Chỉ thị 02 – CT/HNDTW, ngày 19/02/2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2020)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
 • Tin mới đăng