Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/02/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 21/02/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng