Các cấp Hội Nông dân thành phố, cán bộ, hội viên nông dân thành phố tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành uỷ Hải Phòng, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, quận chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục vận động hội viên nông dân tích cực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng mô hình điểm tự quản về an ninh trật tự gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021” của Ban Chỉ đạo 799 thành phố phát động. Trong đó tập trung chỉ đạo các quận, huyện Hội tuyên truyền hội viên, nông dân thành phố về quy định và tình hình phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia tố giác tội phạm và các đối tượng có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Thành phố; tuyên truyền về Luật biển đảo gắn với việc bảo vệ chủ quyền và khai thác đánh bắt trong phạm vi được phép. Đặc biệt năm 2021 là năm có nhiều nội dung, hoạt động tuyên truyền lớn trong thời điểm cả nước và trên thế giới đang ứng phó với đại dịch Covid-19 như: tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và của Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI đưa vào cuộc sống; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), giải phóng Điện Biên Phủ (7/5), giải phóng Hải Phòng (13/5), kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5);… Đây chính là thời điểm để các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước ta. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tuyên truyền nâng cao cảnh giác bằng việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống, tố giác tội phạm, các tệ nạn xã hội và vận động hội viên, nông dân toàn thành phố tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Các cấp Hội Nông dân thành phố, cán bộ, hội viên nông dân thành phố tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021

Trong năm 2021, tăng cường tuyên truyền nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thành phố như: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các chủ trương, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, về biên giới, hải đảo, công tác tôn giáo; gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với Thanh tra thành phố tuyên tuyền Quyết định số 81/2014/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hiến pháp 2013, Luật Đất đai 2013 (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Tuyên truyền Luật Khiếu nại, Tố cáo; Luật bảo vệ Tài nguyên môi trường; Luật Giao thông; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật phòng chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS…

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển các mô hình về bảo vệ an ninh tổ quốc như: 70 mô hình về phòng, chống tội phạm; 134 mô hình “Gia đình nông dân phát triển bền vững”; 187 mô hình “Dân vận khéo”; 71 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; 06 mô hình “Bạn giúp bạn” ở các huyện: Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy … đặc biệt mô hình “5 không” về đảm bảo an ninh trật tự tại Chi hội Nông dân 3,4,5 thôn An Qúy vùng họ giáo xã Cộng Hiền huyện Vĩnh Bảo; mô hình “Hội Nông dân tham gia giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” của Hội Nông dân thôn Đa Ngư, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy; mô hình “phòng, chống tội phạm” của Hội Nông dân xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đã được giấy khen của Trung ương Hội và Bộ Công an khen thưởng tại hội nghị sơ kết 5 năm; … Duy trì 129 Câu lạc bộ “Nông dân phát triển bền vững”; 02 Câu lạc bộ “Trẻ em lao động sớm, lao động độc hại” tại phường Tràng Minh, quận Kiến An và xã Dũng Tiến huyện Vĩnh Bảo. Duy trì và phát huy các mô hình Dân vận khéo gắn với phong trào Hội như mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội Nông dân quận Kiến An phát động từ năm 2015; 02 câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” tại quận Đồ Sơn; Duy trì 130 mô hình “3 giảm 2 không” tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng: (giảm tội phạm, giảm tai nạm giao thông và tệ nạn xã hội; không sản xuất, buôn bán đốt pháo nổ và đèn trời; không vi phạm môi trường)…; thành lập mới 11 “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng