Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Thường vụ và 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/41/121113/bau-bo-sung-4-dong-chi-vao-ban-thuong-vu-va-21-dong-chi-vao-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam

  • Tin mới đăng