BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề nông dân – một lực lượng to lớn của Cách mạng. Người đặc biệt chú ý đến xây dựng và phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bác Hồ đã xây dựng cái gốc của cách mạng là khối liên minh công nông để đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Bác Hồ đã viết: “Công nông là người chủ cách mệnh tức là công nhân và nông dân là lực lượng nòng cốt, là đội quân chủ lực của cách mạng… Công nông là gốc cách mệnh”. Cũng trong tác phẩm này, Bác Hồ đã dành một chương viết về tổ chức của nông dân, phân tích hết nỗi tủi nhục, cực khổ của giai cấp nông dân và Người đã vạch ra lối thoát: “Nếu dân cày An Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng ấy, thì phải tổ chức nhau để kiếm đường giải phóng”. Tháng 11-1949, trong Thư gửi Hội nghị cán bộ Nông dân cứu quốc toàn quốc, Bác viết: “Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thực sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh”. Theo quan điểm của Bác, chính sách và nghị quyết của Đảng và Chính phủ đều vì lợi ích nhân dân. Bác nói: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”(1). Tuy nhiên, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có trở thành hiện thực được hay không lại do chính nhân dân quyết định, nhân dân phải tổ chức nhau lại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, không nên trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Đảng và Chính phủ. Bác nói: “Sự thực ở nơi nào mà dân tổ chức giúp đỡ nhau thì kết quả hơn chỗ cấp phát; dân hăng hái hơn, đoàn kết hơn, sản xuất cũng mạnh hơn.”(2) Để nông dân phát huy được sức mạnh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Bác Hồ chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ là phải nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập hợp, vận động nông dân, tuyên truyền, giải thích rõ các chủ trương, chính sách đó để nông dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức nông dân cán bộ “Phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện…”(3). Người căn dặn: “Vận động nông dân là phải vận như thế nào cho nông dân động” (4) Thực tiễn trong quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nông dân ta đã phát huy được sức mạnh, thể hiện tinh thần tích cực cách mạng của mình. Rất coi trọng vấn đề nông dân trong cách mạng, Bác Hồ cũng rất coi trọng nông nghiệp. Theo Bác, nông nghiệp luôn có một vị trí hết sức đặc biệt đối với xã hội. Phát triển nông nghiệp là nhân tố đầu tiên, là cội nguồn của mọi vấn đề xã hội. Đối với nước ta là một nước nông nghiệp, “nghề nông là gốc”. Trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11-4-1946, Bác viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Trong các bài nói, bài viết Người luôn nhấn mạnh đến vai trò của nông nghiệp bằng nhiều từ khác nhau: Nông nghiệp là gốc, nông nghiệp là chính, nông nghiệp là mặt trận chính, nông nghiệp là mặt trân cơ bản, nông nghiệp là việc quan trọng nhất… Trong Di chúc của Bác có đoạn: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ… Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…” Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X đã ra nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó xác định: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước…”. Quan điểm trên của Đảng thể hiện sự trung thành, sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện tốt nghị quyết này, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sẽ phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, đời sống nông dân Việt Nam sẽ không ngừng nâng cao tạo nền tảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững mạnh. Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh kinh yêu (19/5/1890 – 19/5/2012), chúng ta cùng ôn lại một số quan điểm, tư tưởng lớn của Bác Hồ về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cùng suy nghĩ và hành động góp phần tích cực nhất đưa nông nghiệp phát triển mạnh, bền vững hơn nữa, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. – (1),(2),(3): Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói ngày 13/6/1955. – (4): Thư gửi Hội nghị cán bộ Nông dân cứu quốc toàn quốc tháng 11-1949. ]]>

  • Tin mới đăng