Thông báo số 54 -TB/HNDT ngày 21-3-2014 về việc Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014
21/03/2014 - 08:00

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

*

Số: 54 - TB/HNDT

 

 

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II

công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014

--------------------

 

   Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2013 – 2018, sáng ngày 21/3/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014. Tham dự cuộc họp có Thường trực, các đồng chí Trưởng, Phó, chuyên viên các Ban, Văn phòng theo dõi Hội Nông dân huyện, quận; Chủ tịch (Phó chủ tịch) Hội Nông dân huyện, quận; các đồng chí chuyên trách Hội Nông dân quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chủ trì cuộc họp.

 Sau khi nghe các ban, văn phòng thành Hội và lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, quận báo cáo; các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Chương kết luận như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I

            Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/HNDT ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2014. Thường Trực Thành Hội, các Ban, Văn phòng; Hội Nông dân các huyện, quận đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật là: tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đảm bảo yêu cầu: “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; vận động, hướng dẫn nông dân khắc phục khó khăn về dịch bệnh, thời tiết, cấy hết diện tích, tăng cường phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2014; triển khai học tập quán triệt các Chỉ thị, Kết luận Hội nghị Trung ương và Thành ủy; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Nông dân với Trường Sa”; kết nạp 1.521 hội viên nông dân (đạt 21,4% KH năm); tăng cường xây dựng, thẩm định và quản lý tốt các dự án cho cho nông dân vay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (DA 120); đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương mặt nông dân tiêu biểu năm 2013.

         Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong quý I năm 2014 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế:

Việc thực hiện theo Quy định số 18-QĐ/HNDTW ngày 12/01/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2016, công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2013 thiếu nghiêm túc, phần lớn không đủ hồ sơ theo quy định, chậm tiến độ, cá biệt có đơn vị không đề nghị xét, công nhận. Tiến độ thực hiện Hướng dẫn 841 – HD/HNDTW ngày 11/9/2013 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 17- KH/HNDT của Hội Nông dân thành phố về việc bàn giao kiểm kê Quỹ Hỗ trợ nông dân do cấp xã vận động được về Hội Nông dân huyện, quận quản lý tiến độ còn chậm, (mới có 52/182 xã) tiến hành bàn giao quỹ).

            Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, viết, gửi tin, bài tuyên truyền ở một số đơn vị chưa đầy đủ.

II -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2014

Về chương trình công tác quý II năm 2014, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Hội Nông dân các huyện, quận; các ban, văn phòng Hội Nông dân thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1 - Hội Nông dân các huyện, quận

        - Tổ chức giao ban quý I nắm tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn phản ảnh với cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội cấp trên kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nông dân.

          - Tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa vụ chiêm xuân. Chủ động diệt chuột, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch cúm H5N1, H7N9. Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao KHKT, cung ứng vật tư, phân bón trả chậm, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

         - Tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng hội viên, nông dân về các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Thành ủy theo Công văn chỉ đạo số 161-   CV/HNDT ngày 12/3/2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị TW 8 khóa  XI, Kết luận số 72 - KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 27 - CT/TU ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.          

         - Chủ động xây dựng chương trình phối hợp và ký kết với các phòng, ban, ngành có liên quan về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân theo sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố và các sở, ngành có liên quan.

         - Đẩy nhanh tiến độ bàn giao Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã, phường, thị trấn về Hội Nông dân huyện, quận quản lý theo Hướng dẫn số 841- HD/HNDVN của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 17- KH/HNDT ngày 9/10/2013 của Hội Nông dân thành phố.

         - Khẩn trương hoàn thành việc quyết định công nhận và đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xét, công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi theo Quy định số 18 - QĐ/TW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

         - Hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các cơ sở Hội giúp đỡ hộ nông dân nghèo thoát nghèo năm 2014 và xây dựng kế hoạch vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo (Lưu ý: không sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa sang nội dung khác).

- Tích cực viết gửi tin, bài phản ánh về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân (đặc biệt là những việc làm hay, kinh nghiệm hay, nhân tố mới... ) trên trang Website và Bản tin nội bộ của Hội Nông dân thành phố.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2- Các ban, văn phòng Hội Nông dân thành phố

         2.1. Ban Tuyên huấn

         - Tập trung hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại Công văn số 161- CV/HNDTP, ngày 12/3/2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị TW 8 khóa  XI, Kết luận số 72 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 27 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III về công tác tư tưởng văn hóa.

- Đề xuất tiêu chí xây dựng chuẩn mực của cán bộ, hội viên, nông dân Hải Phòng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2014.

- Tham mưu biên tập và xuất bản Bản tin công tác Hội số 2 năm 2014 ( xuất bản vào tháng 6/2014); tăng cường tuyên truyền trên Website Hội Nông dân thành phố.

2.2. Ban Tổ chức - Kiểm tra

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2014 theo Kế hoạch. Chỉ đạo Hội Nông dân huyện, quận tiếp tục làm tốt công tác kết nạp hội viên mới.

- Hướng dẫn lập sổ theo dõi và làm thẻ cho hội viên nông dân.

2.3. Ban Kinh tế

         - Tập trung hướng dẫn, đôn đốc Hội Nông dân các huyện, quận hoàn thành việc xét, công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi theo Quy định số 18 - QĐ/TW ngày 12/01/2011 của Ban Chấp hành  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

         -  Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của các xã, phường, thị trấn khi bàn giao cho huyện, quận quản lý theo.

         - Đánh giá kết quả, hiệu quả vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (hết 1chu kỳ) theo Quyết định 673/QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ Tướng chính phủ.

         - Tiếp tục đôn đốc cơ sở Hội đẩy nhanh tiến độ bàn giao Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã, phường, thị trấn về Hội Nông dân huyện, quận quản lý theo Hướng dẫn số 841- HD/HNDVN ngày 11/9/2013 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 17- KH/HNDT ngày 9/10/2013 của Hội Nông dân thành phố.

- Tăng cường kiểm  tra việc quản lý, sử dụng vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân tại huyện, quận.

2.4. Ban Xã hội

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, quận hoàn thành việc đăng ký danh sách giúp hội viên nông dân thoát nghèo năm 2014.

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên nông dân nghèo.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (DA 120) cho nông dân. 

2.5. Văn Phòng

- Làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Hoàn thành Báo cáo sơ kết quý I năm 2014.

- Mỗi ban phải thiết lập một hòm thư điện tử riêng dùng chung của ban để nhận công văn của Thường trực, văn phòng, các ban và cơ sở, đồng thời là đầu mối để gửi văn bản báo cáo Thường trực, thông báo các ban và hướng dẫn cơ sở.

- Lập danh bạ điện thoại, địa chỉ Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ hộp thư điện tử các ban, văn phòng và cá nhân các đồng chí Thường trực; hộp thư điện tử Hội Nông dân các huyện, quận để tiện cho việc trao đổi, liên hệ công tác.

* Thống nhất việc gửi báo cáo, các văn bản, tin bài như sau:

Các báo cáo tháng, tin, bài gửi qua thư điện tủ về Văn phòng 01 bản và cán bộ phụ trách huyện, quận 01 bản; giấy mời gửi 01 bản về Văn phòng (không gửi bằng văn bản giấy). Các báo cáo quý, năm, báo cáo chuyên đề:  gửi qua hộp thư điện tử về Văn phòng, Ban phụ trách chuyên đề, cán bộ phụ trách huyện, quận đồng thời gửi 01 bản giấy về Thường trực Hội Nông dân thành phố.

Hội Nông dân thành phố gửi văn bản về các huyện, quận: báo cáo tháng, giấy mời họp, một số văn bản thông thường khác gửi bằng thư điện tử về hộp thư Hội Nông dân huyện, quận (không gửi bản giấy); các văn bản khác cùng với gửi qua hộp điện tử sẽ gửi bản giấy.

Cùng với việc gửi thư điện tử, nên trao đổi điện thoại để xác nhận việc gửi, nhận văn bản qua hòm thư điện tử đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- TT Thành Hội;

- Các ban, văn phòng Thành Hội;

- Các huyện, quận Hội:

- Lư­u VP.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hoa


 * Đề nghị tải văn bản gốc tại đây: Thông báo KL_giao_ban_quý I_2014 (chinh thuc).doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn số 1311-CV/HNDT, ngày 19/6/2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng Về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.(20/06/2018 - 17:46)
KẾ HOẠCH số 217 -KH/HNDT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023(04/04/2018 - 17:01)
Công văn số 917-CV/BTGTU, ngày 19/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng V/v:Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)(21/03/2018 - 15:41)
Công văn số 53/SNN-TrT ngày 09/01/2018, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018"(15/01/2018 - 10:51)
Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa mùa năm 2018(01/11/2017 - 13:36)
công văn số 2152/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn " V/v tập trung cao chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây vụ Đông năm 2017"(15/10/2017 - 22:13)
công văn số 2148/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v chỉ đạo phòng chống mưa, lũ bảo vệ diện tích lúa vụ Mùa, rau màu vụ Hè Thu, cây vụ Đông năm 2017(13/10/2017 - 11:26)
Hướng dẫn số 153/HD-SNN, ngày 20/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2017(25/09/2017 - 11:27)
Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017)(20/09/2017 - 16:32)
Kế hoạch số 193-KH/HNDT ngày 14/9/2017 của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2017(15/09/2017 - 18:00)
Công văn số 476-CV/TU ngày 15/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng và Công điện khẩn số 07-CĐ/CT ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng, chống cơn bão số 10(15/09/2017 - 17:48)
Công điện 08/CĐ-SNN, ngày 12/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa Mùa vụ 2017(14/09/2017 - 16:50)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Hội Nông dân thành phố
Hội Nông dân Kiến Thụy tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên nông dân
Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Hải Phòng đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018)
Công văn số 1311-CV/HNDT, ngày 19/6/2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng Về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tiên Lãng thành công tốt đẹp
Chi Hội nông dân thôn Giông, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo tổ chức ra quân “Vớt bèo khơi thông dòng chảy”
Nông dân Vĩnh Bảo tập trung thu hoạch diện tích lúa xuân 2018
Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Vải thiều cho nông dân huyện đảo Cát Hải
Hội Nông dân huyện đảo Cát Hải phối hợp với các tổ chức đoàn thể- chính trị - xã hội chung tay “giải cứu vải thiều” cho nông dân thị trấn Cát Bà
Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp ra quân dọn vệ sinh môi trường trật tự đường hè nhân ngày môi trường thế giới năm 2018 (5/6)
Hội Nông dân huyện An Dương chỉ đạo và triển khai thực hiện Mô hình trồng rau an toàn tại xã An Hòa.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện An Dương khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp.
Mô hình trồng hoa ven đường của Hội Nông dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo
Tích cực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 (5/6), Hội Nông dân huyện Kiến Thụy tổ chức phát động trồng cây chắn sóng tại rừng ngập mặn xã Đại Hợp
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 60229
Khách trực tuyến : 12
Thành viên trực tuyến : 0