Chương trình số 03-CTr/HNDT về Công tác năm 2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng
12/03/2014 - 11:24


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

*

Số: 03-Ctr/HNDT

 

Hải Phòng, ngày 11 tháng 2 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác năm 2014 của Ban Thường vụ Hội Nông dân

thành phố Hải Phòng

-----------------------

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng khóa VII nhiệm kỳ (2013-2018);

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ (2013-2018);

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQBCH/HNDT ngày 07/01/2014 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành Phố;

Thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/HNDTW và các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hội Nghị lần thứ 6 khóa V;

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng xây dựng Chương trình công tác năm 2014 với nội dung sau:

Tháng 1:

 1. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 (Văn phòng, các ban chuẩn bị nội dung).
 2. Tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 20113; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 (Văn phòng, các ban chuẩn bị nội dung).
 3. Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2014. (Văn phòng, các ban chuẩn bị nội dung).
 4. Phát hành 1.800 cuốn Bản tin số 1 năm 2014 “Tết Giáp Ngọ” mừng Đảng, mừng xuân (Văn phòng phối hợp với Ban Tuyên huấn thực hiện).

       Tháng 2:

 1. Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2014; xây dựng chỉ tiêu, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các quận, huyện (Ban Tổ chức – kiểm tra phối hợp với các ban).
 2. Giao chỉ tiêu vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp kinh phí, ngày công, vật tư xây nhà tình nghĩa tặng hội viên nông dân nghèo năm 2014. .(Ban Xã hội).
 3. Thu hồi, khảo sát, thẩm định, giải ngân 8 Dự án DA Quỹ Hỗ trợ nông dân đến hạn, (Ban Kinh tế thực hiện).
 4. Thu hồi, khảo sát, thẩm định DA 120 đến hạn.(Ban Xã hội thực hiện).
 5. Tổ chức hội nghị để bên B (Ông Hoàng Văn Nhiệm) bàn giao lại căn nhà cho bên A (Hội Nông dân Thành phố) nhận lại căn nhà số 37 Trần Phú, nay là số 99 Trần Phú. (Văn phòng thực hiện).
 6. Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân thành phố tổ chức họp xét duyệt hồ sơ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố, giới thiệu gương mặt tiêu biểu năm 2014; giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. (Ban Tổ chức, Ban Tuyên Huấn, Ban Kinh tế thực hiện).

       Tháng 3:

 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội năm 2014 (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung).
 2. Đôn đốc các huyện, quận thu nộp kinh phí ủng hộ nhân dân Trường Sa về Thành Hội (Văn phòng thực hiện).
 3. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 841-HD/HNDTW và Kế hoạch số 17- KH/HNDT của HND TP về việc bàn giao kiểm kê Quỹ HTND do cấp xã vận động được. (Ban Kinh tế phối hợp các ban thực hiện).
 4. Phối hợp với Ban điều hành Quỹ HTND Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân. (Ban Kinh tế thực hiện).
 5. Làm việc với Phòng nghiệp vụ Sở Khoa học công nghệ, một số Sở ngành có liên quan về nội dung phối hợp năm 2014. (Các ban thực hiện).
 6.  Đôn đốc các đơn vị nộp danh sách giúp đỡ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo năm 2014 theo chỉ tiêu đã giao; Giám sát mô hình DA PCL  tại 5 đơn vị có mô hình (Tổ PCL). (Ban Xã hội thực hiện).
 7. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 8. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt các kết luận Hội nghị Trung ương 8, các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi, Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.(Ban Tuyên huấn thực hiện).

        Tháng 4:

 1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chương trình có mục tiêu đã phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan (Văn phòng, các ban đề xuất nội dung).
 2. Tổ chức tuyên ruyền và vận động nông dân thực hiện Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi năm 2013), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Kết luận số 72-KL/W ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.(Ban Tuyên huấn thực hiện).
 3. Kiểm tra HND huyện, quận việc thực hiện Hướng dẫn số 841 – HD/HNDTW  ngày 11/9/2013 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hướng dẫn vận động và quản lý nguồn vốn Quỹ HTND do Hội Nông dân cấp xã vận động được. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/HNDT ngày 09/10/2014 của BTV HND TP về thực hiện HD 841 của Trung ương Hội. (Ban Kinh tế phối hợp với các ban chuẩn bị).
 4. Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III về công tác tư tưởng văn hóa (Ban Tuyên huấn chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng chuẩn bị nội dung).
 5. Đánh giá kết quả, hiệu quả vay vốn Quỹ HTND (hết 1chu kỳ) theo Quyết định 673/QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ Tướng chính phủ. (Ban Kinh tế chuẩn bị).
 6. Kế hoạch xây dựng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội Nông dân các huyện, quận. (Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung).

Tháng 5:

 1. Thông báo thu hồi một số DA 120 nguồn TP. (Ban Xã hội thực hiện).
 2. Thu hồi, khảo sát, thẩm định vốn Quỹ HTND: quận Đồ Sơn và Thủy Nguyên. (Ban Kinh tế thực hiện).
 3. Tiếp tục đôn đốc HND huyện, quận thực hiện Hướng dẫn số 841 – HD/HNDTW; đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2014. (Ban Kinh tế thực hiện).
 4. Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” tại huyện Vĩnh Bảo. (Ban Tổ chức – kiểm tra thực hiện).
 5. Tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (Ban Tuyên huấn thực hiện).

          Tháng 6:

 1. Thông báo thu hồi một số DA 120 nguồn TP. (Ban Xã hội tham mưu).
 2. Báo cáo kết quả thực hiện Hướng dẫn số 841 – HD/HNDTW ngày 11/9/2013 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Kế hoạch số 17 –KH/HNDT của HND thành phố. (Ban Kinh tế tham mưu).
 3. Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (Ban Kinh tế tham mưu).
 4. Tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề (Ban Tổ chức – kiểm tra phối hợp với các ban thực hiện).
 5. Tổ chức giao ban cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2014 (Ban Tổ chức – kiểm tra phối hợp với các ban thực hiện).
 6. Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2014, xây dựng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
 7. Đôn đốc các huyện, quận thu nộp hội phí 6 tháng đầu năm 2014. (Văn phòng tham mưu).
 8. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về kinh phí, ngân sách 6 tháng đầu năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước Hội Nông dân thành phố năm 2015 (Văn phòng tham mưu).
 9. Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (Văn phòng tham mưu).
 10.  Giám sát mô hình Dự án phòng chống lao. (Tổ Phòng chống lao thực hiện).
 11.  Hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, quận tuyên truyền, tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (Ban Tuyên huấn thực hiện).
 12.  Tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (Ban Tuyên huấn thực hiện).
 13.  Xuất bản cuốn bản tin số 2 năm 2014 (Ban Tuyên huấn phối hợp với các ban chuẩn bị nội dung).

Tháng 7:

 1. Giám sát công tác tuyên truyền các chương trình có mục tiêu đã phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan (Các ban, văn phòng thực hiện).
 2. Kiểm tra việc thực hiện chương trình bán vật tư chậm trả cho nông dân năm 2014 tại các huyện. (Ban Kinh tế tham mưu).
 3.  Kiểm tra thực tế tại một số hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp thành phố, cấp Trung ương năm 2013. (Ban Kinh tế thực hiện).
 4. Kiểm tra hoạt động của CLB sản xuất kinh doanh giỏi tại các huyện, quận, kiểm tra hoạt động Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”, tổ hợp tác kinh tế tại cơ sở. (Ban Kinh tế thực hiện).
 5. Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở (BAn Tổ chức – kiểm tra phối hợp với các Ban, Văn phòng chuẩn bị).

Tháng 8:

 1. Giám sát mô hình Dự án phòng chống lao. (Tổ Phòng chống lao thực hiện).
 2. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 3. Phối hợp với NHCSXH TP kiểm tra vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở HND các huyện, quận và cơ sở. (Ban Kinh tế thực hiện).
 4. Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ/TTg ngày 17/11/2009 của Thủ Tướng chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. (Ban Kinh tế thực hiện).
 5. Đôn đốc HND huyện, quận phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tập huấn KHKT cho nông dân. (Ban Kinh tế thực hiện).
 6. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương Hội Nông dân xét tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân VN” (Ban Tổ chức – kiểm tra chuẩn bị nội dung).
 7. Tổ chức và tham gia giải bóng chuyền bông lúa vàng toàn quốc lần thứ II năm 2014. (Ban Tuyên huấn tham mưu).
 8. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, Môi trường (Ban Tuyên huấn thực hiện).

Tháng 9:

 1. Giám sát công tác tuyên truyền các chương trình có mục tiêu ở các huyện, quận phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan (Các ban tham mưu).
 2. Tuyên truyền sâu rộng về lịch sử và truyền thống của Hội Nông dân và các phong trào nông dân Việt Nam; các dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam (Ban Tuyên huấn tham mưu).
 3. Giám sát mô hình Dự án phòng chống lao, Báo cáo 9 tháng phòng chống lao. (Tổ Phòng chống lao thực hiện).
 4. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 5. Thu hồi vốn Quỹ HTND, khảo sát, Hướng dẫn lập hồ sơ, thẩm định 2 dự án nguồn thành phố: huyện An Dương và Tiên Lãng (Ban Kinh tế thực hiện).
 6. Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án: “Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ/TTg-CP ngày 10/5/2011 của Thủ Tướng chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020. (Ban kinh tế phối hợp với Ban Tổ chức – kiểm tra tham mưu, đề xuất).
 7. Dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014 (Văn phòng phối hợp với các ban chuẩn bị).
 8. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới ở các huyện, quận (Ban Tuyên huấn thực hiện).

Tháng 10:

 1. Giám sát công tác tuyên truyền các chương trình có mục tiêu ở các huyện, quận phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan (Các ban tham mưu).
 2. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2014). (Ban Tuyên huấn chủ trì phối hợp với các ban thực hiện).
 3. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 4. Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét, công nhận hộ SXKD giỏi cấp TW, cấp Thành phố trình Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xét duyệt. (Ban kinh tế tham mưu).
 5. Thu hồi, khảo sát, thẩm định vốn Quỹ HTND, Hướng dẫn lập 1 dự án HND huyện Bạch Long Vĩ (nguồn của thành phố). (Ban kinh tế tham mưu).
 6. Xây dựng kế hoạch Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014 (Ban Tổ chức – kiểm tra thực hiện).
 7. Kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. (Văn phòng tham mưu).
 8. Đôn đốc các huyện, quận thu nộp hội phí về Thành Hội (Văn phòng thực hiện).

Tháng 11:

 1. Giám sát công tác tuyên truyền các chương trình có mục tiêu ở các huyện, quận phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan (Các ban tham mưu).
 2. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 3. Đôn đốc các huyện, quận thu nộp hội phí về Thành Hội (Văn phòng thực hiện).
 4. Dự thảo Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; các chương trình, chuyên đề (Văn phòng, các ban chuẩn bị nội dung theo từng chuyên đề được phân công).
 5. Thu hồi vốn Quỹ HTND, khảo sát, hướng dẫn, thẩm định 3 dự án. HND huyện Vĩnh Bảo: 02 dự án, Đồ Sơn: 01 dự án. (Ban Kinh tế thực hiện).
 6. Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014 (Ban tổ chức – kiểm tra chủ trì phối hợp với các ban thực hiện).
 7. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014. (Ban Tổ chức – kiểm tra thực hiện).
 8. Tổ chức bình xét thi đua – khen thưởng năm 2014 (Ban Tổ chức – kiểm tra, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng đề xuất).
 9. Giám sát mô hình Dự án phòng chống lao, Báo cáo 9 tháng phòng chống lao. (Tổ Phòng chống lao thực hiện).

Tháng 12:

 1. Thu hồi, thẩm định, giải ngân một số Dự án 120 đã đến hạn (Ban Xã hội thực hiện).
 2. Xây dựng các chỉ tiêu thi đua giao cho các huyện, quận. (Ban Tổ chức – kiểm tra trủ trì phối hợp với các ban thực hiện).
 3. Tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. (Văn phòng phối hợp các ban tham mưu).
 4. Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố về nhiệm vụ, chỉ tiêu của Hội và phong trào nông dân năm 2015 (Văn phòng phối hợp các ban tham mưu)..
 5. Giao chỉ tiêu thi đua năm 2015 và xây dựng chương trình Công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố. (Các Ban, Văn phòng đề xuất).
 6. Xuất bản cuốn Bản tin số 3 năm 2014 (Ban Tuyên huấn phối hợp với các ban chuẩn bị nội dung).

Nơi nhận:

- TW Hội ND VN, VP TW HND VN;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND, UBND TP;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU;

- VP Thành ủy;

- Thường trực HND TP;

- Các ban, Văn phòng HNDTP;

- HND các huyện, quận;

- Lưu VP.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

                Phạm Xuân Lương

Đề nghị tải văn bản gốc tại đây: Chương trình công tác năm 2014 của BTV (Hằng).doc
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn số 1311-CV/HNDT, ngày 19/6/2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng Về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.(20/06/2018 - 17:46)
KẾ HOẠCH số 217 -KH/HNDT ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023(04/04/2018 - 17:01)
Công văn số 917-CV/BTGTU, ngày 19/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng V/v:Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)(21/03/2018 - 15:41)
Công văn số 53/SNN-TrT ngày 09/01/2018, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018"(15/01/2018 - 10:51)
Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa mùa năm 2018(01/11/2017 - 13:36)
công văn số 2152/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn " V/v tập trung cao chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa và sản xuất cây vụ Đông năm 2017"(15/10/2017 - 22:13)
công văn số 2148/SNN-TrT, ngày 12/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v chỉ đạo phòng chống mưa, lũ bảo vệ diện tích lúa vụ Mùa, rau màu vụ Hè Thu, cây vụ Đông năm 2017(13/10/2017 - 11:26)
Hướng dẫn số 153/HD-SNN, ngày 20/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2017(25/09/2017 - 11:27)
Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2017)(20/09/2017 - 16:32)
Kế hoạch số 193-KH/HNDT ngày 14/9/2017 của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2017(15/09/2017 - 18:00)
Công văn số 476-CV/TU ngày 15/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng và Công điện khẩn số 07-CĐ/CT ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng, chống cơn bão số 10(15/09/2017 - 17:48)
Công điện 08/CĐ-SNN, ngày 12/9/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa Mùa vụ 2017(14/09/2017 - 16:50)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Hội Nông dân thành phố
Hội Nông dân Kiến Thụy tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên nông dân
Lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân Hải Phòng đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018)
Công văn số 1311-CV/HNDT, ngày 19/6/2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng Về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tiên Lãng thành công tốt đẹp
Chi Hội nông dân thôn Giông, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo tổ chức ra quân “Vớt bèo khơi thông dòng chảy”
Nông dân Vĩnh Bảo tập trung thu hoạch diện tích lúa xuân 2018
Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Vải thiều cho nông dân huyện đảo Cát Hải
Hội Nông dân huyện đảo Cát Hải phối hợp với các tổ chức đoàn thể- chính trị - xã hội chung tay “giải cứu vải thiều” cho nông dân thị trấn Cát Bà
Hội Nông dân quận Kiến An phối hợp ra quân dọn vệ sinh môi trường trật tự đường hè nhân ngày môi trường thế giới năm 2018 (5/6)
Hội Nông dân huyện An Dương chỉ đạo và triển khai thực hiện Mô hình trồng rau an toàn tại xã An Hòa.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện An Dương khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp.
Mô hình trồng hoa ven đường của Hội Nông dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo
Tích cực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2018 (5/6), Hội Nông dân huyện Kiến Thụy tổ chức phát động trồng cây chắn sóng tại rừng ngập mặn xã Đại Hợp
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 60229
Khách trực tuyến : 14
Thành viên trực tuyến : 0