Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG

*

Số 898 – CV/HNDT

V/v tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 

            Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

 Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận.

 

Thực hiện Công văn số 1939-CV/BTGTU, ngày 09/7/2020, Công văn số 2066-CV/BTGTU, ngày 29/9/2020 “V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025” của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận; các ban, văn phòng, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội toàn thành phố trong công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; chủ động tuyên truyền, vận động trên các kênh thông tin, bằng nhiều hình thức linh hoạt như: tuyên truyền miệng, phát thanh, cổ động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, các trang điện tử và mạng xã hội… để tập hợp hội viên, nông dân và nhân dân tích cực tham gia, cổ vũ các hoạt động tại địa phương, thành phố tổ chức triển khai chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  2. Tăng cường tham gia viết tin, bài với những nội dung chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và gửi đăng trên trang Website, Bản tin Hội Nông dân thành phố.
  3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thay đổi Avatar theo mẫu được Sở Thông tin và Truyền thông phát động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI trên trang cá nhân; chia sẻ rộng rãi thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội.
  4. Thông tin kết quả Đại hội; những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai sau Đại hội; những giải pháp, định hướng lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI gắn với việc các cấp Hội tham mưu hoạt động, chương trình, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố và Trung ương gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của cấp ủy cùng cấp.
  5. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước.
  6. Tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Thành uỷ và cấp uỷ cùng cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.
  7. Phản ánh các ý kiến tâm huyết của cán bộ Hội, hội viên nông dân thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
  8. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân tại địa phương; kịp thời định hướng dư luận và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, quận; các ban, văn phòng, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại công văn; báo cáo kết quả về Hội Nông dân thành phố (qua Ban Xây dựng Hội) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Ban Tuyên giáo TW Hội NDVN;

– Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;    

– UBMTTQVN thành phố;

– Thường trực HNDTP;                                                                          

– Lưu VT, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

Hoàng Văn Tường

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Số 230/KH-UBND, ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Quyết định 2562/QĐ-UBND, ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thêm 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố đi vào hoạt động từ 6h00 ngày 19/8/2020

Công văn số 825-CV/HNDT, ngày 18/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng chống dịch Covid - 19 đối với cán bộ, hội viên nông dân toàn thành phố

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Phòng.

Chương trình hành động số 85-CTr/TU, ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai