Công văn số 954-CV/HNDT, ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Công văn số 7645-CV/UBND, ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn số 10-HD/HNDT, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp

Công văn số 39-CV/BTGTU, ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

Công văn số 939-CV/HNDT, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tập trung sức người, sức của hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất

Quyết định số 3501/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025
Công văn số 954-CV/HNDT, ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Công văn số 7645-CV/UBND, ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hướng dẫn số 10-HD/HNDT, ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp

Công văn số 39-CV/BTGTU, ngày 11/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen

Công văn số 939-CV/HNDT, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Về việc tập trung sức người, sức của hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất

Quyết định số 3501/QĐ-UBND, ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo số 97-TB/BTGTU, ngày 15/10/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn số 898-CV/HNDT, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc tiếp tục tuyên truyền cao điểm sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 2066-CV/BTCTU, ngày 29/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy V/v thực hiện đợt tuyên truyền cao điểm trước, trong, sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025