Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025

Số 1188-CV/HNDT, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phát động cuộc thi "Viết về kỹ năng lao động Việt Nam""

Thư ngỏ của đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1489/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v tặng giải Thưởng và Giấy chứng nhận Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 3, 2020-2021

Văn bản số 3417/UBNDVX, ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố

Công văn số 2928/UBND-VX V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thông báo số 164-TB/UBND, ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Công văn số 1135-CV/HNDT, ngày 28/4/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết định số 261-QĐ/HNDT, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Hội thi V/v ban hành Quy chế chấm điểm các công trình, giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba năm 2020-2021

Quyết định số 144/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2019
Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025

Số 1188-CV/HNDT, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về việc phát động cuộc thi "Viết về kỹ năng lao động Việt Nam""

Thư ngỏ của đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1489/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v tặng giải Thưởng và Giấy chứng nhận Hội thi "Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 3, 2020-2021

Văn bản số 3417/UBNDVX, ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố

Công văn số 2928/UBND-VX V/v tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thông báo số 164-TB/UBND, ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

Công văn số 1135-CV/HNDT, ngày 28/4/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Quyết định số 261-QĐ/HNDT, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Hội thi V/v ban hành Quy chế chấm điểm các công trình, giải pháp Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ ba năm 2020-2021

Quyết định số 144/QĐ-UBND, ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố V/v công nhận sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng năm 2019