Công văn số 527 ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG

*

Số:       – CV/HNDT

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2019

 Kính gửi: – Hội Nông dân các quận, huyện;

                                            – Các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân thành phố.

  Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 25/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện; các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố triển khai các nội dung cụ thể như sau:
  1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng 2018; Luật Dân quân tự vệ 2009; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong đó nêu rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.
  2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày hội quốc phòng toàn dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam về quan điểm chủ trương xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.
 
  1. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
  2. Tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
  3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức các hoạt động, hướng dẫn các cơ sở tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân. Tích cực đưa tin về các hoạt động lên cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố, Bản tin công tác Hội…
  4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 73 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố tại các cơ sở Hội trong toàn thành phố.
  5. Tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố (qua Ban Xây dựng Hội), từ 30/01/2020 đến 25/02/2020.
(Gửi kèm theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 25/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy trên cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố và địa chỉ e.mail của các đơn vị). Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện; các Ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả./.  
Nơi nhận: – Ban Tuyên giáo Thành ủy; – BCH quân sự thành phố; – Thường trực Hội NDTP; – Hội Nông dân các quận, huyện; – Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Tường

           ]]>

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng
Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 527 ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng
Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân tháng 5 năm 2020

Kế hoạch số 111-KH/HNDT, ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020

Công văn số 715-CV/HNDT, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020))

Kế hoạch số 106-KH/HNDT, ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về hoạt động của tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết cấp thành phố kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

Kế hoạch số 108-KH/HNDT, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố về tổ chức hoạt động phong trào "Nông dân, ngư dân Hải Phòng tham gia bảo vệ môi trường biển" và xây dựng mô hình "Phân loại rác thải biển" tại Hội Nông dân các huyện, quận có biên giới biển và hải đảo

Kế hoạch số 99-KH/HNDT, ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ HNDTP tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2020

Công văn số 708 -CV/HNDT, ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp giám sát Nghị Quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo số 195-BC/HNDT, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Báo cáo định hướng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã, giai đoạn 2011-2030 tại thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

Kế hoạch số 97-KH/HNDT, ngày 06/05/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ