Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG
*
Số:        – CV/HNDT
V/v tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP
ngày 23/8/2019 của Chính phủ
quy định về thực hiện nghĩa vụ
tham gia
Công an nhân dân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Phòng, ngày     tháng 9 năm 2019

 

                       Kính gửi: – Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận.

 Thực hiện Công văn số 3154/VP-VXNC, ngày 30/8/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng “về việc thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu  Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, quận, cơ sở Hội thực hiện tốt một số nội dung như sau:

  1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
  2. Các cấp Hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên, nông dân, con em hội viên nông dân và nhân dân thực hiện tốt công tác tuyển quân.
  3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và địa phương theo dõi, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác tuyển quân.
  4. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu BTV Hội Nông dân các huyện, quận thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và báo cáo kết quả tuyên truyền nội dung Nghị định và các hoạt động phối hợp về Hội Nông dân thành phố (qua Ban xây dựng Hội theo địa chỉ e-mail: banxaydunghoihndhp@gmail.com) trước ngày ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; UBND thành phố.

(Nội dung tuyên truyền Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đăng tải trên trang Website của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ hoinongdanhp.org.vn, mục VĂN BẢN HỘI)./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Trung ương Hội NDVN;
– UBND thành phố;
– Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
– Công an thành phố;
– Ban Dân vận Thành ủy;
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– Thường trực HNDTP;
– Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hoàng Văn Tường

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Công điện số 05/CĐ-CT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 4.

Công văn số 1446-CV/BTGTU, ngày 05/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai 2018, nhiệm vụ 2019”

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

Công điện số 04/CĐ-CT, ngày 31/7/2019 của UBND thành phố và Công văn số 338 - CV/HNDT, ngày 01/8/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố Hải Phòng về việc phòng chống cơn bão số 3/2019

Công văn Số 319- CV/HNDT ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Thực hiện Công văn số 950-CV/TU, ngày 03/7/2019 của Thành ủy Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo chủ động phòng, chống cơn bão số 2; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố ban hành công văn hướng dẫn phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 2 năm 2019

Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân thành phố xin đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thời tiết nông vụ

0°C
Array
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C
Saturday
0°C
0°C

Thống kê truy cập