Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TP HẢI PHÒNG
*
Số:        – CV/HNDT
V/v tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP
ngày 23/8/2019 của Chính phủ
quy định về thực hiện nghĩa vụ
tham gia
Công an nhân dân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Phòng, ngày     tháng 9 năm 2019

 

                       Kính gửi: – Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận.

 Thực hiện Công văn số 3154/VP-VXNC, ngày 30/8/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng “về việc thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu  Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, quận, cơ sở Hội thực hiện tốt một số nội dung như sau:

  1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
  2. Các cấp Hội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên, nông dân, con em hội viên nông dân và nhân dân thực hiện tốt công tác tuyển quân.
  3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và địa phương theo dõi, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác tuyển quân.
  4. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu BTV Hội Nông dân các huyện, quận thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và báo cáo kết quả tuyên truyền nội dung Nghị định và các hoạt động phối hợp về Hội Nông dân thành phố (qua Ban xây dựng Hội theo địa chỉ e-mail: banxaydunghoihndhp@gmail.com) trước ngày ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; UBND thành phố.

(Nội dung tuyên truyền Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đăng tải trên trang Website của Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, địa chỉ hoinongdanhp.org.vn, mục VĂN BẢN HỘI)./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Trung ương Hội NDVN;
– UBND thành phố;
– Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
– Công an thành phố;
– Ban Dân vận Thành ủy;
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– Thường trực HNDTP;
– Lưu VP, Ban XDH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hoàng Văn Tường

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 06/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 528-CV/HNDT ngày 10/12/2019, V/v tuyên truyền,triển khai Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 25/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Công văn số 527 ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)

Công văn số 396-CV/HNDT, ngày 16/9/2019 của BTV Hội Nông dân thành phố về tuyên truyền thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CPngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Hướng dẫn số 05-HD/HNDT,ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phốTuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Công điện số 05/CĐ-CT ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc phòng chống bão số 4.

Công văn số 1446-CV/BTGTU, ngày 05/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “về việc sao gửi đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai 2018, nhiệm vụ 2019”

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

Thời tiết nông vụ

0°C
Array
Friday
0°C
0°C
Friday
0°C
0°C
Friday
0°C
0°C

Thống kê truy cập